VAD ÄR EUROBAROMETERN? 

Sedan 1973 har EU-institutionerna beställt regelbundna opinionsundersökningar – Eurobarometern – i EU:s samtliga medlemsstater.

2007 inledde Europaparlamentet sin egen särskilda Eurobarometerserie. Dessa undersökningar omfattar ett brett spektrum av frågor, med fokus på medborgarnas föreställningar om och förväntningar på EU:s åtgärder, och de viktigaste utmaningar som unionen står inför. I undersökningarna mäts också i detalj medborgarnas inställning till EU och Europaparlamentet, och allmänhetens syn på valet till Europaparlamentet uppmärksammas noga. Eftersom detta arbete pågått länge ger analyserna av resultaten en detaljerad inblick i vilka trender som råder och hur den allmänna opinionen utvecklas när det gäller EU-frågor på både nationell och sociodemografisk nivå.

VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Parlamentet genomför en särskild Eurobarometerserie inför valet till Europaparlamentet. Dess fokus är européernas inställning till Europaparlamentsvalet och den mäter européernas intresse för valet och deras syn på det europeiska projektet. Närmare analyser efter valet, som genomförs i efterdyningarna av valet till Europaparlamentet, kompletterar detta viktiga bidrag för att bättre förstå de europeiska medborgarnas röstbeteende.

PARLAMETERN

Parlametern är en årlig Eurobarometerundersökning som gjorts på uppdrag av Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsstater sedan 2007. Den fokuserar på hur européerna ser på Europaparlamentet. I undersökningarna mäts parlamentets image och roll och vilka kunskaper medborgarna har om parlamentet. I Parlametern följs också den allmänna opinionen om EU‑medlemskapet och dess fördelar, medborgarnas identitetskänsla, unionsmedborgarskapet kontra det nationella medborgarskapet, politiska prioriteringar och värderingar.

SÄRSKILDA UNDERSÖKNINGAR

Parlamentet anlitar också Eurobarometerundersökningar för att orientera sig om den allmänna opinionen i särskilda frågor som antingen är inriktade på specifika sociodemografiska grupper, t.ex. Europas unga, eller som rör institutionens verksamhet, t.ex. jämställdhet eller den sociala och ekonomiska krisen. En del publikationer i denna kategori ägnar sig åt historiska trender för att belysa viktiga förändringar i den allmänna opinionen i EU sedan 1973. Uppgifterna, som presenteras på en tidslinje, visar européernas uppfattning om EU under de största institutionella, politiska, ekonomiska och sociala händelserna i unionen.

PLENARUPPLYSNINGAR

Inför varje plenarsammanträde ges ledamöterna ett urval av de senaste uppgifterna från Eurobarometern som rör det plenarsammanträdets nyckelfrågor, så att ledamöterna kan göra ett bättre politiskt arbete och informationsarbete när de får underlag till diskussionen i rätt tid och på lämpligt sätt. I denna avdelning samlas alla tidigare nyhetsbrev.

Our last publications  

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Plenarupplysningar  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Typ av dokument:Särskilda Undersökningar  

Conducted in February 2020, the survey focusses on citizens’ engagement with Civil Society Organisations (CSOs) as well as their experiences with local public consultations.