Eurobarometer 
Europaparlamentets opinionsundersökningar 
 

Medborgarnas syn på parlamentet och EU 

De europeiska medborgarna är alltmer positivt inställda till Europeiska unionen. De upplever i allt större utsträckning att deras röst räknas i EU och att deras länder har gynnats av medlemskapet i EU. I Parlametern 2017 ville man ta reda på vad medborgarnas anser om EU-medlemskapet och vad de tycker om Europaparlamentet och dess prioriteringar, åtgärder och uppdrag.

Inom ramen för den återupptagna diskussionen om Europas framtid, anser 47 % av medborgarna att deras röst räknas i EU, vilket är det bästa resultatet sedan valet till Europaparlamentet 2009.

En klar majoritet av EU-medborgarna är fortsatt positiva till sitt lands EU-medlemskap. Av de tillfrågade anser 57 % att EU-medlemskapet är bra för deras land, vilket nästan är en lika stor andel som före krisen. De flesta tillfrågade i samtliga medlemsstater anser att deras land har dragit fördel av EU-medlemskapet. Dessutom anser fler medborgare att saker går åt rätt håll i EU (31 %, 6 % fler än i mars 2017).

Även Europaparlamentet ser en uppgång i den allmänna opinionen. Ökningen med 8 procentenheter innebär att 33 % av alla medborgare nu har en positiv bild av Europaparlamentet, medan 42 % av de tillfrågade fortfarande är neutralt inställda.

Parlametern 2017 identifierar även områden inom vilka EU-medborgarna förväntar sig skydd från EU. Det framgår att terrorism är det hot som flest, 58 % av medborgarna, vill att EU ska bekämpa. Den osäkra ekonomiska situationen som många EU-medborgare befinner sig i gör att frågor som arbetslöshet (43 %) och fattigdom och utanförskap (42 %) uppmärksammas i hög grad. Skydd mot okontrollerad migration anses fortfarande vara en viktig fråga, med i genomsnitt 35 %.

Därefter presenteras de uppnådda resultat som medborgarna vill att EU ska slå vakt om: å ena sidan grundläggande rättigheter (44 %) och friheten att resa, arbeta och studera inom EU (36 %), å andra sidan sociala och ekonomiska framsteg, såsom arbetstagarnas rättigheter (34 %), tillräckliga pensioner (34 %) och ekonomiskt välbefinnande (33 %). Detta stämmer väl överens med de värderingar som EU-medborgarna vill att Europaparlamentet ska prioritera: skydd av mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämställdhet.

Slutligen anges i Parlametern 2017 vilka konkreta politiska frågor EU-medborgarna förväntar sig att Europaparlamentet ska ta upp. I enlighet med de hot som tidigare identifierats finns ett huvudsakligt stöd bland Europas medborgare för bekämpning av fattigdom, utanförskap, terrorism och ungdomsarbetslöshet.

Fältarbetet för denna undersökning genomfördes mellan den 23 september och den 2 oktober 2017. 27 881 européer i åldern 15 år och äldre intervjuades personligen i samtliga 28 medlemsstater.