Parlameter 2019: Att hörsamma kravet även efter valet. Ett starkare Parlament som lyssnar på allmänheten 

Ett par månader efter EU-valet visar parlamentets Eurobarometerundersökning för hösten, Parlameter 2019, att allmänhetens stöd för EU-medlemskap har stabiliserats på en hög nivå: nästan 6 av 10 européer är fortsatt positiva till att det egna landet är medlem i unionen.

Dessutom har EU-valet 2019 bidragit till att fler människor är nöjda med hur demokratin fungerar i Europeiska unionen, då 52 % (+3 procentenheter) säger sig dela denna uppfattning.

EU:s invånare vill uttryckligen att Europaparlaments roll ska stärkas – närmare bestämt vill 58 % av de tillfrågade att parlamentet ska få större inflytande framöver. Detta är en ökning med 7 procentenheter sedan våren 2019 och den högsta nivån för den här frågan sedan 2007.

Klimatförändringarna har blivit den högst prioriterade frågan för de flesta européer. Även om prioriteringarna varierar mellan de enskilda medlemsländerna hamnar klimatförändringarna högst på listan för EU-genomsnittet, framför bekämpandet av fattigdom, terrorism och arbetslöshet. När det gäller de europeiska värdena tycker en klar majoritet att mänskliga rättigheter i hela världen, yttrandefrihet och jämställdhet är grundläggande värden som måste skyddas i EU.

I Parlametern 2019 tittar man närmare på frågan om miljöskydd. En absolut majoritet av de tillfrågade anser att klimatförändringarna är den viktigaste miljöfrågan i dag, följd av luftföroreningar, havsföroreningar, avskogning och den växande mängden avfall. Dessutom anser nära 6 av 10 EU-invånare att de ungdomsledda protesterna för klimatåtgärder har haft en direkt politisk inverkan både på EU-nivå och i nationell politik.

Sist men inte minst erbjuder parlamentets Eurobarometerundersökning för hösten en inblick i vilken typ av EU-information som intresserar den europeiska allmänheten – och på vilket sätt gemene man kan tänka sig att engagera sig mer i utformningen av EU:s politik. Sammanlagt vill tre fjärdedelar (77 %) av européerna ha mer information om EU-institutionernas arbete, särskilt om EU-lagstiftningens konkreta konsekvenser på lokal, regional och nationell nivå, samt om Europaparlamentets och dess ledamöters verksamhet.