Stöd 

Stödverksamhet är ett sätt för Europaparlamentet att ansluta sig till ett evenemang genom att ge sitt moraliska stöd. Varje år ges ett begränsat antal evenemang sådant stöd.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Stödverksamhet är ett sätt för Europaparlamentet att ge moraliskt, immateriellt stöd till vissa utvalda, ideella kvalitetsevenemang med en tydlig europeisk dimension[...]

« [...] Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt av medborgarna. Och i Europaparlamentet är EU:s medborgare direkt företrädda på unionsnivå, som det heter i Lissabonfördraget. Stödet är ett värdefullt verktyg för att vårda denna ömsesidiga relation och föra Europaparlamentet närmare medborgarna. »

David Maria SASSOLI - Europaparlamentets talman

Talmannen beslutar om huruvida parlamentet ska stödja ett evenemang.

Till vem ges Europaparlamentets stödverksamhet?

Stödet ges till olika evenemang (t.ex. konferenser, debatter, seminarier, sommaruniversitet, priser, tävlingar och festivaler) som bl.a. uppfyller följande villkor:

 • De har en tydlig europeisk dimension.
 • Datum och plats för evenemangen har bekräftats.
 • De är tidsbegränsade.
 • De genomförs utan vinstsyfte.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt i vilken utsträckning evenemanget uppmärksammar Europaparlamentets eller Europeiska unionens roll på de områden det gäller.

Även evenemang som anordnas av eller riktar sig till ungdomar, och evenemang som berör samhällets mindre gynnade grupper, ägnas särskild uppmärksamhet.

Stödverksamheten medför inget ekonomiskt stöd och ger heller inte tillträde till Europaparlamentets lokaler.

Se Europaparlamentets bestämmelser nedan för ytterligare information om villkoren för parlamentets stödverksamhet.

Hur ansöker jag? 

Sista dag för ansökan

Ansökan ska skickas in minst två månader före det planerade evenemanget.

Ett svar på din ansökan kommer att skickas med brev eller e-post.

Elektroniskt via webbformuläret

Skicka din ansökan om stödverksamhet till Europaparlamentets talman

Per post eller e-post

Ansökan ska skickas in minst två månader före det planerade evenemanget.

Per post:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

Per e-post:

president@ep.europa.eu

Alla ansökningar ska innehålla följande information:

 • En fullständig beskrivning av evenemanget.
 • Ett detaljerat program, inklusive bekräftade datum.
 • Övriga relevanta upplysningar.


  Ansökningarna kan göras på något av unionens officiella språk.

  När stöd beviljats

  De som tar emot Europaparlamentets stöd för ett evenemang måste klart och tydligt nämna detta i informationsmaterialet och marknadsföringen genom att ange att evenemanget genomförs ”med stöd av Europaparlamentet” och inkludera parlamentets logotyp. Evenemang som åtnjuter stöd och som genomförs under de 12 månader som föregår ett val till Europaparlamentet ska i kommunikationsmaterialet hänvisa till valet till Europaparlamentet och dess datum. Relevanta visuella element ska ingå, i enlighet med parlamentets grafiska manual. Observera att parlamentets roll som institution som ger moraliskt stöd klart och tydligt måste åtskiljas från eventuella givare av ekonomiskt stöd i evenemangets informationsmaterial, inklusive i material som publicerats på internet. Villkoren för användningen av Europaparlamentets logotyp hittar du här:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Förbindelseskontor i medlemsstaterna

   Europaparlamentet har ett förbindelsekontor i varje medlemsstat. Deras uppgift är att informera om parlamentet och EU och att uppmuntra folk att rösta i valen till Europaparlamentet.

   Öppenhetsregistret

   Europaparlamentet rekommenderar alla organisationer som bedriver verksamhet som omfattas av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret att registrera sig iöppenhetsregistret.