Framställningar 

En grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare: Alla har rätt att när som helst, ensamma eller tillsammans med andra, göra en framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Alla medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat har rätt att ensamma eller tillsammans med andra personer göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska unionen har också enligt fördraget rätt att göra en framställning.

En framställning kan gälla ett klagomål eller en begäran och beröra frågor som har allmänt eller enskilt intresse.

Framställningen kan gälla en individuell begäran, ett klagomål eller ett påpekande om hur EU-lagarna tillämpas eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Sådana framställningar ger Europaparlamentet möjlighet att ta upp kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som begåtts av en medlemsstat, lokala myndigheter eller en annan institution.

Utskottet för framställningar

Utskottet för framställningar består av 35 ledamöter och leds av en ordförande och 4 vice ordförande.