Dialog med religiösa och konfessionslösa organisationer (Artikel 17 i EUF-fördraget) 

I dagens mångfasetterade Europa finns det många olika kyrkor och religiösa och filosofiska organisationer som ger ett viktigt bidrag till samhället. Europeiska unionens institutioner för en öppen dialog med dessa religiösa och konfessionslösa organisationer, och Europaparlamentet samarbetar aktivt med dem när det gäller utformningen av EU:s politik.

Bakgrund

Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som infördes genom Lissabonfördraget, tillhandahåller för första gången en rättslig grund för en öppen, tydlig och regelbunden dialog mellan EU:s institutioner och kyrkor, religiösa sammanslutningar samt filosofiska och konfessionslösa organisationer. Där sägs följande:

  1. "Unionen ska respektera och inte påverka den ställning som kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund har i medlemsstaterna enligt den nationella lagstiftningen.
  2. Unionen ska även respektera den ställning som filosofiska och konfessionslösa organisationer har enligt den nationella lagstiftningen.
  3. Unionen ska upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och organisationer, varvid deras identitet och specifika bidrag ska erkännas."

I de två första punkterna i denna artikel fastställs ett skydd av den särskilda ställning som kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund har, samt att filosofiska och konfessionslösa organisationer har en jämförbar ställning enligt den nationella lagstiftningen. Enligt punkt 3 ska EU-institutionerna upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och organisationer.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Europaparlamentets dialog med kyrkor och filosofiska organisationer är en mycket viktig del i parlamentets strävan att stå nära de medborgare som valt oss. Därför är det är en stor ära att talman Antonio Tajani har gett mig ansvaret att föra denna dialog.

Om det europeiska projektet ska kunna behålla medborgarnas stöd måste det vara förankrat i verkligheten. Kyrkor och trossamfund deltar aktivt i denna del av vardagen och är en sammanvävd del av våra samhällen ute i städerna, byarna och bygderna i våra 28 medlemsstater.

EU:s dialog med trossamfunden tas inte utan anledning upp i artikel 17 i Lissabonfördraget. Detta sänder en tydlig signal om att EU är långt mer än bara en ekonomisk organisation. Unionen handlar i grund och botten om människor som arbetar tillsammans för sin värdighet och det gemensamma bästa. I utformningen av EU:s politik och lagstiftning är det viktigt att vi fullt ut tar hänsyn till människans alla dimensioner – den ekonomiska, ja, men även den sociala och andliga.

Människans genuina värdighet måste utgöra kärnan i EU:s beslutsfattande och det är min fasta övertygelse att kyrkor och filosofiska organisationer, med sin månghundraåriga reflektion kring människans villkor, kan ge ett viktigt bidrag i denna process. ”

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018