Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att fylla i formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Vad gör EU för att bekämpa korruption i EU-länderna? 

  Korruption är fortfarande ett stort problem för hela samhället och ett allvarligt brott som lätt kan sprida sig över gränserna. Brottsbekämpningen är ju först och främst en nationell ansvarsfråga och därför är det också EU-länderna som bär det yttersta ansvaret för vissa särskilt viktiga delar av kampen mot korruptionen, nämligen upprätthållandet av lagen, rättsliga åtgärder som vidtas på plats och budgetanslagen till polisväsende och rättskipning.

    
 • Vad skriver människor om när de kontaktar Europaparlamentet och talmannen? 

  Folk från hela EU och andra delar av världen vänder sig till Europaparlamentet och talmannen David Maria Sassoli för att få upplysningar, kräva att någonting görs, uttrycka sina åsikter eller komma med idéer i en rad olika ämnen. Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) på Europaparlamentet svarar på alla 24 officiella EU-språk – på svenska och slovakiska och på polska och portugisiska!

    
 • Vad gör Europaparlamentet för att ta itu med vaccinationsmotståndet i Europa? 

  Vaccinationsmotstånd innebär tveksamhet till eller vägran att låta sig vaccineras, trots att det finns tillgängliga vacciner. Det är ett svårfångat begrepp som varierar beroende på sammanhang, tid, plats och vilket vaccin det handlar om. I begreppet ingår också omständigheter och beteenden som t.ex. negativ inställning till behovet och värdet av vacciner, vaccinets tillgänglighet och misstro mot vaccinet eller vaccintillverkaren. Det är de nationella myndigheterna som beslutar om sitt lands vaccinationspolitik. EU kan däremot hjälpa till att samordna EU-ländernas politik och program, till exempel för att ta itu med vaccinationsmotstånd.

    
 • Hur ser Europaparlamentet på artificiell intelligens? 

  Artificiell intelligens – AI – är en teknik som kombinerar maskininlärning, robotteknik och system för automatiserat beslutsfattande. Den är av central betydelse för digitaliseringen av samhället och har blivit ett prioriterat område för EU. AI-teknik skulle kunna ha en positiv inverkan på samhället och ekonomin, t.ex. inom vården och transportsektorn. Men samtidigt kan tekniken medföra ett antal tänkbara risker för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, vilket kan få negativa följder. Mot bakgrund av detta strävar EU efter att främja och reglera AI med hänsyn till både hot och möjligheter.

    
 • Vilka åtgärder har EU vidtagit när det gäller omställningarna till sommar- och vintertid? 

  EU gjorde bytet till sommartid enhetligt för första gången 1980, så att det inte skulle finnas alltför många olika sommar- och vintertider på den inre marknaden. Före 1980 var bruket och datumen för sommartid olika, vilket naturligtvis ledde till tidsskillnader grannländerna emellan. Ett EU-direktiv från 2000 om sommartid reglerar nu de här tidsomställningarna. I direktivet definieras sommartiden som ”den del av året under vilken klockan ställs fram med 60 minuter jämfört med resten av året” och det anges att sommartiden börjar ”den sista söndagen i mars” och slutar ”den sista söndagen i oktober”. I direktivet anges att det är ”viktigt för den inre marknadens funktion” att man har ett gemensamt datum och klockslag för när sommartiden inleds.

    
 • Vill du ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret.