Faktablad om Europeiska unionen 

Faktabladen infördes 1979 i samband med det första direkta valet till Europaparlamentet. Deras syfte är att ge en lättbegriplig, kortfattad och korrekt överblick över Europeiska unionens institutioner och deras politik samt över Europaparlamentets roll i deras utveckling.

Faktabladen delas in i fem kapitel

Europeiska unionens funktionssätt tar upp EU:s historiska utveckling och de olika fördragen, EU:s rättssystem, beslutsprocesser, institutioner och organ samt dess finansiering.

Ekonomi, forskning och livskvalitet förklarar principerna för den inre marknaden, konsumentskydd och folkhälsa, beskriver ett antal politiska områden såsom EU:s social-, sysselsättnings-, industri-, forsknings-, energi- och miljöpolitik, drar upp konturerna för den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och förklarar hur konkurrens- och skattepolitiken och den ekonomiska politiken samordnas och granskas.

Sammanhållning, tillväxt och sysselsättning förklarar de olika delarna av EU:s inre politik: regional- och sammanhållningspolitiken, jordbruk och fiske, transport och turism samt kultur, utbildning och idrott.

Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa beskriver individuella och kollektiva rättigheter, bland annat stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt frihet, säkerhet och rättvisa, bland annat invandrings- och asylpolitiken, och rättsligt samarbete.

EU:s yttre förbindelser omfattar utrikespolitik, säkerhets- och försvarspolitik, yttre handelsförbindelser och utvecklingspolitik, främjande av mänskliga rättigheter och demokrati samt utvidgning och förbindelser bortom EU:s närområde.

Faktabladen sammanställs av utredningsavdelningarna och enheten för övervakning av ekonomisk styrning  och finns på 24 språk. Nätversionen ses över och uppdateras regelbundet under årets gång, när parlamentet har antagit en viktig ståndpunkt eller fattat ett viktigt politiskt beslut.

fact-sheet Background    
 

Faktablad om Europeiska unionen

Om du vill få en bättre överblick över Europaparlamentets roll i EU:s politik är det här du ska börja. Faktabladen är kortfattade, men ger dig ändå en helhetsbild och uppdateras regelbundet.

Har du frågor får du gärna kontakta enheten för samordning av utgivnings- och kommunikationsverksamhet