Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) 

Europaparlamentets interna utredningstjänst och tankesmedja

Makt genom kunskap

EPRS har i uppgift att serva parlamentets ledamöter, och vid behov även utskotten, med oberoende, objektiva och vederhäftiga analyser och utredningar i politiska frågor som rör Europeiska unionen för att bistå dem i deras parlamentariska arbete.

EPRS erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster, uppbackad av interna specialister och kunskapskällor inom alla politiska områden, för att ge ledamöterna och utskotten makt genom kunskap och bidra till parlamentets effektivitet och inflytande som institution. EPRS verkar även för att nå ut med parlamentets arbete till den breda allmänheten.

STÖD TILL LEDAMÖTERNA 

    

Forskning i ledamöternas tjänst

EPRS produces a comprehensive range of content-rich and easy-to-read publications on major EU policies, issues and legislation. It also answers requests for research and analysis from MEPs and their staff.

Lagstiftningståget

Lagstiftningståget är en animerad tidtabell som följer utvecklingen för de viktigaste lagstiftningsärendena under det nuvarande Europaparlamentets femåriga mandatperiod.

EU-lagstiftning på gång

EU-lagstiftning på gång är briefingar som analyserar utvecklingen för alla viktigare lagstiftningsförslag i varje fas av lagstiftningsförfarandet.

Tematiska sammanfattningar

Tematiska sammanfattningar ger snabb tillgång till de mest relevanta och aktuella publikationerna om frågor rörande EU:s politik.

STÖD TILL DEN POLITISKA CYKELN 

Konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde

Innan parlamentsutskotten diskuterar förslag gör EPRS en första utvärdering av kvaliteten på Europeiska kommissionens konsekvensbedömningar. EPRS analyserar även den möjliga nyttan av framtida EU-åtgärder genom rapporter om hur mycket det skulle kosta att inte vidta EU-åtgärder på politikområden där gemensamma åtgärder skulle kunna gagna allmänheten.

Granskning och kontroll av den verkställande makten

Innan parlamentets ledamöter diskuterar ett förslag informerar EPRS om hur EU:s lagstiftning och politik tillämpas och hur effektivt den fungerar i praktiken. EPRS granskar också hur Europeiska rådet lever upp till de åtaganden det har gjort vid sina möten och analyserar fullgörandet av de olika skyldigheter det har enligt lagstiftning eller mellanstatliga avtal.

Bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ

Enheten för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), som leds av en panel med Europaparlamentsledamöter, gör vetenskapliga och tekniska bedömningar och analyser av framväxande politiska frågor och trender.

Analyser av globala trender

EPRS identifierar, kartlägger och analyserar globala trender på lång och medellång sikt som kan påverka Europeiska unionen.

    

BIBLIOTEKET

Biblioteket inrättades 1953 och finns i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Det förser parlamentet med tidningar, tidskrifter, böcker och e-böcker och kan även erbjuda ett bibliotek för komparativ rätt och ett historiskt bibliotek.

    

Medborgarnas förfrågningar

Vill du veta mer om parlamentets verksamhet eller EU-frågor? Alla EU-medborgare har rätt att skicka en förfrågan om information.