Säkerhet och tillträde 

Mer än 7 000 människor arbetar i Europaparlamentets lokaler, och mer än 500 000 människor besöker parlamentet varje år. Säkerheten spelar därför en viktig roll för att parlamentet ska kunna fungera väl.

Europaparlamentet – den enda EU-institution som utses genom allmänna direkta val – säkerställer på så sätt skyddet av personer och egendom i dessa byggnader, samt ett effektivt mottagande av alla besökare samtidigt som man upprätthåller en rättvis balans mellan en adekvat säkerhetsnivå och en traditionell öppenhet.

Eftersom insamling och behandling av personuppgifter är nödvändigt för att Europaparlamentet ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt fäster parlamentet stor vikt vid integritetsskyddet och strävar ständigt efter att respektera den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dataskydd

Europaparlamentet behandlar personuppgifter från parlamentets ledamöter, personal, underleverantörer, besökare och interna och externa partner i följande syften:

 • För att bevilja tillträde till Europaparlamentets lokaler.
 • För att kontrollera tillträdet till Europaparlamentets lokaler.
 • För att utreda säkerhetstillbud, säkerhetsförfrågningar och tillhörande utredningar; för att utvärdera hot och analysera risker för parlamentet.

  Kameraövervakning

  Europaparlamentet använder sig av ett kameraövervakningssystem som övervakar parlamentets byggnader och omgivningen runt byggnaderna. Systemet används endast för säkerhetsändamål. I enlighet med riktlinjerna från Europeiska datatillsynsmannen har Europaparlamentet en kameraövervakningspolicy som beskriver hur systemet fungerar och ger information om dataskydd och kontaktuppgifter. 

  Du kan konsultera här:

  Contact: