Allmänhetens tillgång till handlingar 

I artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges att juridiska och fysiska personer som är bosatta i Europeiska unionen har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium.

Allmänhetens tillgång till handlingar: ett centralt begrepp för öppenhet

Rätten till tillgång till handlingar är en viktig del av EU-institutionernas öppenhetspolitik.

Europaparlamentet strävar efter att göra sitt arbete så synligt som möjligt. Denna strävan är extra viktig eftersom parlamentet företräder medborgarna i EU, och det är dessa medborgare som väljer parlamentets ledamöter i direkta val.

Reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar fastställs i förordning(EG) nr 1049/2001.

Dokumentregistret

Europaparlamentet har upprättat ett elektroniskt dokumentregister för att underlätta tillgången till handlingar.

Det innehåller hänvisningar till dokument som utarbetats eller mottagits av Europaparlamentet sedan 2001.

Registret ger dig direkt tillgång till ett stort antal av Europaparlamentets handlingar i elektroniskt format.

Handlingar som görs tillgängliga på begäran

Handlingar som inte kan konsulteras direkt i registret kan lämnas ut efter en begäran.

Detta gäller dokument från tiden före 2001 och handlingar som eventuellt kan omfattas av ett undantag från rätten till tillgång enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Tillgången till dessa handlingar är gratis. Begäran ska lämnas in via ett elektroniskt formulär och kräver inte någon särskild motivering.

Europaparlamentet granskar din begäran och skickar sedan ett motiverat svar inom 15 arbetsdagar. Om utlämnandet beviljas offentliggörs handlingen i registret.