Anställning 

Europaparlamentet har totalt ca 8 000 anställda tjänstemän och annan peronal. De kommer från alla de 28 medlemsländerna och har sin arbetsplats på en av de tre arbetsorterna (Luxemburg, Strasbourg, Bryssel) och förbindelseskontoren i medlemsstaterna.

Tjänstemän

EU:s offentliga förvaltning består av tjänstemän som tillhör tre olika tjänstegrupper: handläggare (AD), assistenter (AST) samt sekreterare och kontorspersonal (AST/SC).

Den offentliga förvaltningen regleras av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

Hur blir man tjänsteman?

Tjänstemännen rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Epso har hand om personalrekryteringen både till parlamentet och till alla andra EU-institutioner. Meddelanden om uttagningsprov offentliggörs i EU:s officiella tidning och på Epsos webbplats.

Tillfälligt anställda

Tillfällig personal kan anställas för att utföra de mest skiftande uppgifter av något av följande skäl:

 • För att besätta en tjänst som klassificerats som tillfällig av budgetmyndigheten.
 • För att tillfälligt besätta en fast tjänst (tjänsteman).
 • För att assistera en person som fullgör ett uppdrag enligt fördraget (talman/ordförande, vice talmän/vice ordförande, kvestorer) eller för att assistera Europaparlamentets politiska grupper.

Hur blir man tillfälligt anställd?

För vissa av ovanstående tjänstekategorier offentliggörs rekryteringsförfaranden på Epsos, Europaparlamentets och de politiska gruppernas webbplatser.

Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras för att

 • utföra ett manuellt eller administrativt servicearbete,
 • ersätta tjänstemän och tillfälligt anställda som för tillfället inte kan utföra sina arbetsuppgifter.

Du kommer snart att anställas som kontraktsanställd tjänsteman.

Du har nyligen blivit kontaktad av en av Europaparlamentets tjänsteavdelningar, som önskar erbjuda dig anställning som kontraktsanställd tjänsteman.

Din rekrytering kommer att ske i tre steg:

 • Du kommer att få en intresseförfrågan som innehåller uppgifter om hur du valts ut (via CAST eller COSCON eller av en politisk grupp) och där du ombes att inom tio arbetsdagar skicka in vissa handlingar (utdrag ur belastningsregistret, examensbevis, uppgifter om arbetslivserfarenhet osv.) till oss. 
  Så snart vi har mottagit dina handlingar kommer de att kontrolleras. Dina kvalifikationer och din arbetslivserfarenhet kommer att bedömas i syfte att placera dig i rätt lönegrad inom den tjänstegrupp som du rekryteras till. Din lön fastställs i enlighet med denna lönegrad.
 • Enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter kommer sedan att skicka ett anställningserbjudande till dig, med uppgift om avtalets start- och slutdatum samt din tjänsteort, lönegrad och, baserat på denna, lön. 
  I detta brev kommer du att ombes att kontakta läkartjänsten (i antingen Bryssel eller Luxemburg) för att boka tid för en läkarundersökning som syftar till att fastställa huruvida du uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.
 • När enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter har mottagit läkarintyget kommer den att upprätta ditt anställningsavtal. Du ska underteckna det samma dag som du påbörjar din anställning.

Observera att det är mycket viktigt att du läser de två ovannämnda breven (intresseförfrågan och anställningserbjudandet) och anställningsavtalet noggrant. För mer information om din rekrytering rekommenderas du att läsa om detta under rubriken ”Vanliga frågor”.

Ackrediterade parlamentsassistenter

Europaparlamentets ledamöter väljer och rekryterar sina ackrediterade parlamentsassistenter på grundval av ömsesidigt förtroende, till exempel politisk samhörighet.

Du kommer snart att anställas som ackrediterad parlamentsassistent. (APA)

Din framtida parlamentsledamot har informerat dig om sin avsikt att erbjuda dig anställning som ackrediterad parlamentsassistent.

Din rekrytering kommer att ske i fem steg:

 • Din framtida ledamot eller grupp av ledamöter kommer att lämna in/har lämnat in en begäran om rekrytering till GD FINS, som därefter registrerar denna.
 • Först kommer enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter att skicka dig en länk till applikationen People, där du kommer att hitta ett erbjudande om anställning som du kan välja att godta eller inte. Observera att det är viktigt att läsa igenom detta erbjudande noggrant, eftersom det innehåller en stor mängd användbar information. Det inbegriper bland annat uppgifter om den tjänstegrupp och lönegrad som ledamoten vill anställa dig i, liksom om grundlönen, anställningens start- och slutdatum och anställningsorten.
 • Sedan kommer du att ombes att besvara ett kortfattat frågeformulär i applikationen People.
 • Slutligen kan du, via applikationen People, ladda upp de olika handlingar som krävs enligt erbjudandet. När du har laddat upp dina handlingar och validerat uppladdningen av din akt i People kommer enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter att kontrollera dem.
 • Om din akt är fullständig kommer du att få ett e-postmeddelande där du ombeds att logga in på People och att boka tid hos våra tjänsteavdelningar för att underteckna ditt avtal. Om din akt är ofullständig kommer du att få ett e-postmeddelande där du ombeds att ladda upp kompletterande uppgifter eller handlingar i People. När tjänsteavdelningarna mottagit och kontrollerat dessa kommer du, om handlingarna är korrekta, att få ett meddelande där du ombeds att boka tid för att underteckna ditt avtal. Hela rekryteringsförfarandet som beskrivs ovan kan ta cirka tio arbetsdagar.


Utstationerade nationella experter

Nationella experter utstationeras till Europaparlamentet av en nationell, regional eller lokal offentlig förvaltning eller motsvarande organ i ett EU-land, ett Efta-land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett av EU:s kandidatländer eller ett tredjeland.

Experterna förblir i arbetsgivarens tjänst under hela utstationeringen och avlönas av denne. Dock har de rätt till dagtraktamente.

Ett personligt brev och en meritförteckning skickas till medlemslandets ständiga representation vid EU.

Inhyrd personal

Personal kan hyras in för att tillgodose ett tillfälligt behov av förstärkning i Bryssel eller Luxemburg.

Personalen hyrs in via bemanningsföretag på grundval av interinstitutionella ramavtal.

Contact: