Ga naar de inhoud
 

Jaarrooster

Elk jaar stelt het Europees Parlement een jaarrooster van vergaderingen samen. Dit rooster omvat maximaal 12 vergaderperioden van 4 dagen in Straatsburg en maximaal 6 extra vergaderperioden van 2 dagen in Brussel, 2 weken per maand voor de vergaderingen van parlementaire commissies en delegaties en 1 week per maand voor fractievergaderingen. Er worden ook 4 weken per jaar voorzien die de Europarlementsleden toelaten actief te zijn in hun kiesdistrict (achterbanweken).

Plenaire zitting in Straatsburg
Plenaire zitting in Straatsburg

In het vergaderrooster verwijzen vier kleuren naar de parlementaire activiteit van die week:

rood: voltallige vergaderingen
roze: vergaderingen van parlementaire commissies en/of delegaties
blauw: fractievergaderingen
turquoise: contacten met de kiezer.

 

Rood

De weken in het rood zijn de maandelijkse plenaire vergaderingen. Daarvoor komen alle parlementsleden in Straatsburg bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast zijn er in Brussel ook enkele aanvullende tweedaagse vergaderingen. Deze staan eveneens in het rood aangegeven. In augustus komt het EP niet bijeen (het EP is dan met "zomerreces"), maar in september of oktober wordt een extra vergadering in Straatsburg gehouden. Die staat grotendeels in het teken van de goedkeuring van de EU-begroting. Tijdens de plenaire vergaderingen nemen de parlementsleden de belangrijkste beslissingen. Na de stemming is er een officieel standpunt van het Parlement over een bepaald onderwerp (een richtlijn, voorschrift of resolutie).

Roze

Voordat een voorstel voor regelgeving naar de plenaire vergadering gaat, wordt het door de parlementsleden in vaste parlementaire commissies besproken. Deze commissies bekijken en amenderen de voorstellen die de Europese Commissie en de Raad voorleggen. Indien nodig stellen zij een verslag op voor behandeling in de plenaire vergadering. De voorzitters van de commissies coördineren hun werkzaamheden in de Conferentie van commissievoorzitters. Er zijn 20 vaste commissies die elk in een bepaalde materie zijn gespecialiseerd (zoals milieubeheer, interne markt, vervoer en landbouw). Elke commissie komt een of twee keer per maand samen in Brussel.

Blauw

De weken waarin de fracties bij elkaar komen, zijn in het blauw gekleurd. Parlementsleden zetelen in een fractie niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Een parlementslid dat geen aansluiting vindt bij een politieke fractie, zetelt als "niet ingeschrevene". De Europarlementsleden komen elke maand in hun fractie bijeen om politieke prioriteiten te stellen in verband met dossiers die op dat moment - of in de nabije toekomst - door de commissies worden behandeld.

Turquoise

Tijdens de turquoise weken, gewoonlijk een viertal per jaar, concentreren de parlementsleden zich op hun kiesdistricten. Zo kunnen ze ondanks de talrijke verblijven in Brussel en Straatsburg toch de band met hun kiezers behouden.

 .
 .