skip to content
 
 
 

Политика за личните данни

09/07/2019
 .

Тук ще намерите подробности относно политиката за личните данни на Бюрото на Европейския парламент в България.

 .
Тук ще намерите подробности относно политиката за личните данни на Бюрото на Европейския парламент в България.Тук ще намерите подробности относно политиката за личните данни на Бюрото на Европейския парламент в България.
Тук ще намерите подробности относно политиката за личните данни на Бюрото на Европейския парламент в България.
 .

1. Въведение

От 11 декември 2018 г. защитата на личните данни от институциите на Европейския съюз се урежда от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г[1]. Този регламент следва същите принципи и правила като установените в Общия регламент относно защитата на данните[2].

Предоставяме Ви информацията по-долу в съответствие с членове 15 и 16 на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейският парламент не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни.

2. Защо събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни?

Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да организираме събитието, за което доброволно сте се регистрирали.

Вашите лични данни се обработват в съответствие с условията, описани в член 5 на Регламент (ЕС) 2018/1725. Задачите, свързани с институционалната информационна и комуникационна кампания на Европейския парламент, се изпълняват в обществен интерес и се основават на Стратегическата рамка за изпълнение на генералния секретариат на Европейския парламент[3].

Европейският парламент ще обработва Вашите лични данни при необходимост за изпълнение на горепосочените задачи и то само ако сте дали недвусмислено съгласие за обработката. Вашите лични данни ще бъдат обработвани, само доколкото това е нужно за изпълнение на целите, за които те са били предоставени.

3. Кой отговаря за обработката на Вашите данни? (Администратор)

За обработката на Вашите данни отговаря ръководителят на Бюрото за връзка на Европейския парламент в София, Генерална дирекция за комуникация на Европейския парламент.

Длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент гарантира, че разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 се прилагат в рамките на институцията.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) действа като независим надзорен орган. ЕНОЗД гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на неприкосновеност на личния живот на хората при обработката на техните лични данни.

4. Какви лични данни събираме?

Събираме само информация, която ни е необходима, за да изпълним посочените при събирането цели, като Вие можете да актуализирате тази информация по всяко време.

При регистрация ще събираме единствено следната информация:

– собствено и фамилно име;
– организация;
– електронен адрес.

„Бисквитки“ и съхраняване на място

Моля, разгледайте политиката за бисквитки и съхраняване на място на EUsurvey.

5. На кого се разкриват Вашите данни?

Единствено персоналът на Европейския парламент има достъп до Вашите данни. Европейският парламент не предава личните Ви данни на други страни освен на тези получатели. Единствено в случай на одит или съдебни производства е възможно да се ангажират Сметната палата, Съдът на Европейския съюз или Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Европейският парламент не споделя лични данни с трети страни за директен маркетинг.

6. За какъв период от време се съхраняват Вашите данни?

Личните данни ще бъдат съхранявани за целите, за които са били събрани, докато собствениците им не поискат тяхното изтриване или по практически причини до един месец след края на събитието.

7. Как се съхраняват Вашите данни?

Европейският парламент е ангажиран с опазването на сигурността на личните Ви данни. Използваме различни технологии за защита и процедури, които помагат за защитата на личната Ви информация от неразрешен достъп, използване или разкриване.

Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения.

8. Какви са правата Ви, когато обработваме личните Ви данни?

Когато Вашата лична информация се обработва от Европейския парламент (или от която и да е друга институция на ЕС), Вие имате правото да знаете за това.

Вие имате право на достъп до информацията и имате правото да я поправите без неоправдано забавяне, ако тя е неточна или непълна.

Имате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време. Това обаче няма да има отражение върху законността на обработката преди оттеглянето на Вашето съгласие.

При определени условия Вие имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни или да ограничим тяхното използване.

В случаите, в които е приложимо, Вие имате право да възразите във всеки един момент срещу обработката на Вашите лични данни по съображения, свързани с Вашето конкретно положение. Вие също така имате право на преносимост на Вашите данни. Ние ще разгледаме Вашето искане, ще вземем решение и ще Ви уведомим за това без необосновано забавяне не по-късно от един месец след получаване на искането. Този период може да бъде удължен с още два месеца, когато това е нужно.

Във всички случаи имате право да се обърнете за обжалване към ЕНОЗД като надзорен орган.

Вашите права върху личните Ви данни са изброени в членове 17-24 на Регламент (ЕС) 2018/1725.

За тази цел можете да се свържете с Бюрото за връзка на Европейския парламент в София.

Ако имате опасения относно обработката на Вашите лични данни чрез тази платформа, можете да се свържете с Бюрото за връзка на Европейския парламент в София за обработката на тези данни.

_______________________________________________________

За контакти:

Бюро за връзка на Европейския парламент в България
ул. „Г. С. Раковски“ 124
1000 София
EPsofia@europarl.europa.eu

_______________________________________________________

Право на обжалване

Жалби могат да бъдат изпращани по всяко време:

– до длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент:

за връзка чрез електронната поща: Data-Protection@europarl.europa.eu;

– до Европейския надзорен орган по защита на данните:

за връзка чрез електронната поща: edps@edps.europa.eu.

_______________________________________________________

[1] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

[2] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

[3] Стратегическата рамка за изпълнение е документ, в който администрацията на Европейския парламент задава стратегическите си цели.