skip to content
 
 
 

Předsednictvo Evropského parlamentu

 .

Předsednictvo je řídícím orgánem, který je odpovědný za rozpočet Parlamentu a za administrativní, personální a organizační záležitosti. Tvoří ho předseda a čtrnáct místopředsedů, a dále pět kvestorů, kteří mají při zasedání poradní hlas. Kvestoři jsou pověřeni administrativními záležitostmi, které se týkají přímo poslanců.

Předseda řídí veškerou činnost parlamentu a jeho orgánů. Předsedá plenárním zasedáním, schůzím předsednictva a Konference předsedů. Zastupuje parlament navenek, především v mezinárodních vztazích.

Na rozdíl od europoslanců (jejichž mandát je pětiletý) je předsednictvo EP voleno vždy po dvou a půl letech.

Poslanci zvolili předsedu Parlamentu a vybrali 14 místopředsedů - mezi nimi dva Čechy - a 5 kvestorů na ustavující schůzi začátkem července 2019

Místopředsedové, kvestoři a předseda EP společně tvoří takzvané předsednictvo, které rozhoduje o vnitřních organizačních záležitostech Parlamentu. Místopředsedové také mohou zastupovat samotného předsedu v některých jeho úkolech: vést jednání pléna, reprezentovat Parlament v právních záležitostech nebo zahraničních vztazích.

Historicky poprvé jsou mezi místopředsedy hned dva Češi: Dita Charanzová za skupinu Renew Europe a Marcel Kolaja za skupinu zelených.

Kvestoři jsou zodpovědní za administrativní záležitosti spojené s prací poslanců. Vedení Parlamentu je voleno vždy na polovinu funkčního období EP a může se tak měnit na počátku a v polovině mandátu.

 .

Předsednictvo Evropského parlamentu pro období 2019-2022:

Předsednictvo EP 2019 - 2022
Předsednictvo EP 2019 - 2022

Předsednictvo je regulační řídící orgán Evropského parlamentu. Má pravomoc stanovit předběžný návrh rozpočtu Evropského parlamentu a vyřizovat veškeré administrativní, personální či organizační otázky.

Při jednání předsednictva má v případě rovného počtu hlasů rozhodující hlas předseda. Kvestoři mají v předsednictvu poradní hlas. Předsednictvo se zabývá řadou administrativních a finančních úkolů uvnitř Parlamentu. Má pravomoci ve všech záležitostech týkajících se vnitřního fungování Parlamentu.

Zabývá se žádostmi souvisejícími s průběhem zasedání, povoluje schůze výborů či delegací mimo obvyklá pracoviště a připravuje předběžný návrh předpokládaných výdajů Parlamentu. Jmenuje generálního tajemníka Parlamentu, jenž zajišťuje řízení administrativních oddělení Parlamentu a schvaluje složení a uspořádání generálního sekretariátu. Předsednictvo se obvykle schází dvakrát do měsíce. Zápisy ze schůzí předsednictva se překládají do úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům.

Každý poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva. Předsednictvo rozhoduje o částkách přidělovaných politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu.