skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Правно становище

https://www.europarl.europa.eu/portal/bg/legal-notice

Член 1: Тема на конкурса

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от гр. Аахен отправят покана към младите хора от всички държави – членки на ЕС, да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:

• насърчават разбирателството в Европа и света,
• спомагат за изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
• служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Проектите могат да бъдат съсредоточени върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Член 2: Краен срок за кандидатстване:

Срокът за изпращане на заявления за кандидатстване се удължава до 21 февруари 2020 г. в 00,00 ч. централноевропейско време.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят онлайн чрез уебсайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“ (www.charlemagneyouthprize.eu).

Повече информация може да се изиска по електронна поща на адрес ECYP2020@ep.europa.eu

Член 3: Изисквания за участие

Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години и да бъдат граждани или жители на държава – членка на Европейския съюз.

Участниците могат да кандидатстват индивидуално или колективно; в случай на групови и трансгранични проекти съответният проект може да бъде подаден само в една държава, която е тясно свързана с проекта.

Проекти може да се представят на всички официални езици на ЕС. Представените за участие в конкурса проекти трябва вече да са започнали и:

а) да са приключили между 1 януари 2019 г. и 31 януари 2020 г., или

б) да са все още в ход.

Всички заявления трябва да съдържат следната информация:

Фамилия и име на кандидатстващото лице (или фамилия и име на лицето за контакт, ако кандидатства група или организация)

• Държава на пребиваване
• Гражданство
• Дата на раждане
• Адрес на електронна поща
• Телефонен номер
• Уебсайт (ако е приложимо)
• Наименование на проекта
• Резюме на английски, френски или немски език
• Пълно описание на проекта
• Декларация за финансиране със средства от ЕС

Ще бъдат приети само проекти, внесени чрез онлайн формуляра.

Член 4: Критерии за отстраняване

Следните проекти не се допускат до участие:

• проекти на етап планиране, които не са започнали,
• проекти, внесени от лица, работещи в европейска институция или във Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен,
• дипломни работи и публикации,
• проекти, които вече са получили награда на ЕС или европейско финансиране в размер на повече от 75% (например по програми като „Хоризонт 2020“, Еразъм+“, „Жан Моне“ или друга програма за финансиране от ЕС),
• последните трима европейски победители на предишните издания на конкурса за Европейската младежка награда „Карл Велики“.

 

Член 5: Критерии за оценка

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните принципи:

• Те трябва да отговарят на целите на конкурса: да насърчават разбирателството в Европа и света; да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и да предлагат практически примери за съвместно съжителство на европейци като една общност.
• Предимство ще имат проектите, изготвени съвместно от млади хора, които представляват няколко държави членки.
• Внимание ще бъде обърнато на проекти, които се изпълняват на доброволни начала.

 

Член 6: Процедура на подбор

Подборът на победителите за присъждането на Европейската младежка награда „Карл Велики“ ще бъде извършен на два етапа.

Първо, до 20 март 2020 г. национални журита, съставени от най-малко двама членове на ЕП и един представител на младежка организация, ще изберат един победител на национално равнище от всяка държава членка.

Второ, до април 2020 г. европейското жури, съставено от трима членове на ЕП, председателя на Европейския парламент и четирима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, ще излъчат победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Решението на европейското жури е окончателно. Журито си запазва правото да отхвърли всяка кандидатура, която не отговаря на изискванията за участие в конкурса.

Член 7: Награда

Наградата за най-добър проект е 7500 EUR, втората награда е 5000 EUR и третата награда е 2500 EUR.

По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите на 19 май 2020 г. и да престои няколко дни в Аахен, Германия.

Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ на Аахен.

Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

Член 8: Авторско право

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен си запазват правото да възпроизвеждат предоставения материал за представителни цели, за медийна употреба, както и за рекламни цели.

Член 9: Отговорност

Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на конкурса поради непредвидени обстоятелства.

Член 10: Приемане на разпоредбите

Участието в конкурса предполага пълното приемане на настоящите правила