skip to content
 
 
 

Vítězové z roku 2009

PRVNÍ CENA

Polska/Poland ´´YOUrope needs YOU´´ AEGEE Krakow

Projekt "YOUrope needs YOU!" byl vytvořen a naplánován členy evropského studentského fóra AEGEE. Jeho cílem je umožnit studentům středních škol z celé Evropy, aby se stali aktivními členy společnosti. Prostřednictvím seminářů, během nichž využíváme neformální metody výuky, prohloubíme jejich porozumění evropským záležitostem, ukážeme jim příležitosti, které Evropa poskytuje, a povzbudíme mladé lidi, aby se těchto možností chopili. Tento projekt vypracoval mezinárodní tým během výukového kurzu pro pokročilé, který nese název European School 2 (Evropská škola 2) a je zaměřen na rozvoj projektů na evropské úrovni. Autoři projektu při výzkumu zjistili, že Evropa je při výuce často představována jako cosi umělého a mluví se pouze o její historii a zeměpisných hranicích. Skutečnost, že ve vzdělávání nejsou využívány žádné interaktivní či neformální výukové metody, prohlubuje mezi studenty středních škol už tak nedostatečný zájem o Evropu, evropské záležitosti a hodnoty. Projekt "YOUrope needs YOU!" se snaží tuto situaci změnit tím, že oslovuje studenty vysokých škol, kteří jsou ochotni podělit se o své znalosti prostřednictvím seminářů ve školách, a poskytuje jim kurzy na školitele. První školení se uskutečnila v Německu a Holandsku, další tři se budou konat v Polsku, Španělsku a Turecku. Účastníci školení obdrží brožuru, kterou vypracoval projektový tým a v níž jsou shrnuta užitečná fakta o Evropě a EU, multikulturalismu, evropské identitě a hodnotách, a také instrukce, jak vést seminář. Poté, co jsou účastníky vyškoleni odborníky v daných oblastech, mají za úkol pořádat semináře ve školách. V prosinci 2008 se v polském městě Gostyň uskutečnil první středoškolský seminář. Studentům z Polska a 30 francouzským studentům výměnného programu na něm byla představena Evropa a příležitosti, které nabízí. Mládež projevila velký zájem o tuto oblast a o výukové techniky a uvítala změnu svého studijního plánu. V současné době v projektovém týmu spolupracují dobrovolníci ze sedmi různých států z EU i mimo ni, kteří se chtějí podělit se o svoji představu tolerantní a aktivní společnosti se studenty středních škol.

 

DRUHÁ CENA

"Evropský festival univerzitního divadla v Albi" Acthéa

Acthéa je evropský festival univerzitního divadla a pouličních představení. Acthéa je týdenní ohňostroj kultury - mezinárodní divadlo, koncerty v různém stylu a pouliční představení. Tento festival čerpá ze zkušeností získaných za deset let své existence, během nichž získal svoji současnou podobu a postupně se rozšířil. Jeho dnešní úspěch dokazuje, čeho již festival dosáhl - Acthéa se stala největší kulturní událostí ve městě Albi organizovanou studenty. Festival probíhá vždy jeden týden v dubnu. Každý večer může veřejnost shlédnout dvě představení v městském divadle v Albi, které s velkým nadšením hrají nadaní mladí studenti univerzit z celé Evropy. Celý týden je naplněn aktivitami, jednou z nichž je i den věnovaný dětem. Během těchto aktivit je prostřednictvím hudebních a pouličních představení prezentována Evropa a její kultury.
Šest let po otevření vysoké školy strojírenské Albi-Carmaux Ecole des Mines byl založen tým Acthéa. Zakladatelem byl pan Mathieu Lauras, který v té době na této škole studoval. V současnosti jde o neziskové sdružení studentů přidružené ke studentskému svazu (BDE) vysoké školy strojírenské Albi-Carmaux Ecole des Mines. Tým tvoří okolo 30 studentů z různých ročníků školy. Tito studenti strojírenství se rozhodli dobrovolně se zapojit ve svém volném čase do příprav, aby zajistili úspěch celé události. Velkou pomoc poskytují zkušenosti získané z předchozích deseti ročníků festivalu.
Acthéa je kulturní příležitost pro každého. Během týdne vystoupí více než 100 evropských umělců, kteří přispějí k oživení města a dalšímu rozvoji festivalu. Hlavním cílem festivalu je otevřít dveře světa zábavy široké veřejnosti, a podpořit tak výměnu mezi evropskými umělci a francouzským publikem. Proto jsme stanovili vstupné ve výši symbolického 1 eura a vstupné na koncerty je zdarma. Pro opravdové fanoušky činí zvláštní vstupné na celý týden 3 eura. Každý studentský spolek může uspořádat představení ve svém vlastním jazyce a podělit se o svoji vášeň pro divadlo. Dění na jevišti, způsoby řeči, pohyby těla a gestikulace jsou klíčové pro to, aby zahraniční publikum hercům porozumělo.
Festival v roce 2009 bude dokonce více mezinárodní než kdykoli předtím - v městském divadle Albi uvede řada francouzských a zahraničních studentských spolků svá vlastní představení. Letos bude soutěžit osm spolků. Především budeme mít poprvé možnost sledovat představení srbského a ruského spolku. Potřetí vystoupí skupina zdravotně postižených mladých lidí - Papillons Blancs (Bílí motýli). Ročník 2009 festival Acthéa lze opět shrnout do několika čísel: rozpočet ve výši 18 680 EUR, 8 soutěžících francouzských
a zahraničních divadelních spolků, 100 herců, publikum čítající každý večer více než 200 diváků, 1 000 plakátů a 8 000 letáků, až 200 účastníků na koncertech.

 

TŘETÍ CENA

"Oberkante Unterlippe" ("Až po krk") je slovní hříčka a současně i název praktického, ekologicky zaměřeného a výzkumného vzdělávacího projektu, v němž mladí lidé z Holandska, Polska a Maďarska společně se svými hostiteli z města Soest pracují na tématu s globálním politickým rozměrem. V běžném jazyce znamená výraz "Oberkante Unterlippe" buď plnou míru něčeho, nebo že pohár už přetéká. V tomto případě odkazuje na rostoucí hrozbu vysokých hladin řek a záplav v hustě obydlených kulturních oblastech střední Evropy, v nichž rozvoj průmyslu pravděpodobně vedl k regulaci přirozených vodních toků. Výraz "Oberkante Unterlippe" je však zároveň název studie územního plánování dolního toku řeky Lippe, přítoku řeky Rýn.
Tento projekt se zabývá politickou výzvou, jíž představuje ochrana před záplavami. Jedná se jak o demokratickou výzvu pro místní orgány, tak i o úkol přesahující zeměpisné hranice. Záplavy, k nimž došlo v létě 2007, nám opět připomněly skutečnost, že ochranu před záplavami je nutné naléhavě řešit, aby v obdobích špatného počasí nebyli lidé žijící poblíž řek sužováni neustálým strachem, že se tyto řeky vylijí z břehů. Vzhledem k tomu, že člověk je hlavním činitelem ohledně změny klimatu a tedy i s ní souvisejících problémů se záplavami, musíme najít způsoby řešení tohoto problému. A protože námi sledované problémy záplav nepovažujeme pouze za místní problém, oslovili jsme mladé lidi v našich partnerských městech Strzelce Opolskie (Polsko), Sárospatak (Maďarsko) a Kampen (Nizozemsko), sdělili jim výsledky naší studie týkající se řeky Lippe a pozvali je ke společné diskusi na toto téma přímo na místo, neboť ochrana přírody a životního prostředí nezná hranic, je třeba analyzovat problémy a přijímat opatření bez ohledu na hranice. Naši kolegové pak vypracovali podobné studie záplavové situace ve svých domovských zemích: pro Odru u města Strzelce Opolskie, pro Bodrog ve městě Sárospatak a pro Ijssel ve městě Kampen. Tyto studie jsme následně mohli použít pro porovnání v našem společném výzkumu úseků záplavového území řeky Lippe, které byly navráceny do svého přirozeného stavu.
Na podzim roku 2007 jsme se všichni sešli jako mezinárodní pracovní skupina na březích řeky Lippe a vypracovali jsme společné studie v ekologické a biologické oblasti. "Existují lokální odpovědi na globální problémy?" To byla otázka, kterou jsme přijali jako ústřední téma našeho projektu, v němž se vytváří souvislost mezi místními opatřeními a společenskými úkoly v globálním měřítku. Naším cílem je prokázat, že důsledky globalizace se vždy projeví na místní úrovni a že ovlivňují jednotlivce. Rovněž - a především - však usilujeme o nalezení možného opatření, které povede k demokratickému zapojení občanské společnosti. To, o co usilujeme, není rezignace tváří v tvář globalizaci, ale spíše povzbuzení k účasti a aktivnímu zapojení. Toto jsou očekávané cíle našeho projektu. Kromě toho představuje společný cíl vyplývající z hrozby záplav, kterou zažívají obce v oblastech, v nichž se nacházejí zúčastněné školy, něco, co tyto obce spojuje v oblasti, na níž se studie vztahuje, což z něj činí víc než pouhé partnerství mezi školami. Poté, co každý tým představil svou místní ekologickou studii, jsme strávili deset dnů v záplavovém území řeky Lippe studiem prokazatelných přínosů projektu, jehož cílem je navrácení toku do přirozeného stavu. Vytvořili jsme menší skupiny různých národností, jež se zabývaly podrobnějším studiem jednotlivých aspektů, jako jsou rozbory vody, studie flóry a fauny, ale také grafické a simulační prezentace situace a životního prostředí. Biologické zprávy byly doplněny kreativním zpracováním a prezentací výsledků s využitím médií. Výsledky studií ukazují, že obnovení toku řeky Lippe bylo úspěšné vzhledem k tomu, že původní flóra a fauna, která se sem navrátila, poskytuje účinnou pomoc při povodních malého a středního rozsahu. Tyto výsledky však také ukazují, že dopady globálního oteplování se projevují i na bioukazatelích v oblasti řeky Lippe. Na závěr projektu jsme zorganizovali panelovou diskusi za účasti orgánů s rozhodovací pravomocí i účastníků projektu. Následně jsme do všech dotčených zemí zaslali příslušným parlamentům a ministerstvům kopii praktických výsledků a seznam požadavků na politická a ekologická opatření. Prostřednictvím pana Petera Lieseho, poslance Evropského parlamentu, který se rovněž zúčastnil panelové diskuse, byly předány informace také Evropskému parlamentu a příslušnému komisaři EU. Tento projekt si vysloužil velké uznání ze strany odborníků, když vyhrál cenu Severního Porýní - Westfálska v oblasti životního prostředí, udělovanou v soutěži "Jugend forscht" ("mladí výzkumníci"), v níž někteří naši účastníci projekt představili. V současné době připravujeme pokračování projektu - na podzim 2009 uspořádáme v Nizozemsku akci pod názvem "Dopady změny klimatu na Nizozemsko" (pracovní název) pod vedením našich holandských přátel. Zúčastní se jí mladí lidé z pěti zemí (NL, PL, H, S a D). Bude to náš patnáctý společný evropský projekt.

 .