skip to content
 
 
 

Právní upozorněni

Pravidla soutěže

Článek 1: Téma soutěže

Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách zve mladé Evropany ze všech členských států EU k účasti v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které

 • podporují porozumění na evropskémezinárodní úrovni,
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci,
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mládež, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo on-line projektů s evropským rozměrem.

Článek 2: Termín pro podání přihlášek

Termín pro podání přihlášky: 31. leden 2021

Přihlášku je nutné podat prostřednictvím internetových stránek Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Pro bližší informace zašlete e-mail na adresu: ECYP2021@ep.europa.eu

Článek 3: Podmínky účasti

Účastníci musí být ve věku od 16 do 30 let a musí být občany nebo obyvateli některého z členských států EU.

Účastníci mohou podat přihlášku buď jednotlivě, nebo ve skupině. V případě skupinových a mnohonárodních projektů může být projekt předložen pouze v jedné zemi, která je s projektem úzce spjata.

Projekty lze předkládat ve všech úředních jazycích EU. Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a

 1. a) ukončeny dokončeno mezi 1. lednem 2020 a 31. lednem 2021 nebo 
 2. b) musí stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

příjmení a jméno uchazeče, nebo příjmení a jméno kontaktní odpovědné osoby v případě, že předkládáte projekt jménem skupiny nebo organizace

 • zemi bydliště
 • státní příslušnost
 • datum narození
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • případně internetovou stránku
 • název projektu
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce
 • úplný popis projektu
 • prohlášení o financování z prostředků EU

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Článek 4: Kritéria vyloučení

Za nezpůsobilé se považují:

 • projekty, které se dosud připravují nebo dosud nebyly zahájeny
 • projekty předložené osobami pracujícími v evropských orgánech a institucích nebo v Nadaci pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách
 • diplomové, doktorské či disertační práce nebo akademické publikace
 • projekty, které již obdržely některou cenu EU nebo více než 75 % evropských finančních prostředků (např. v rámci  programu Horizont 2020, Erasmus+, programu Jeana Monneta nebo jiného programu financování EU)
 • projekty tří konečných vítězů předchozích ročníků soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

Článek 5: Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropskémezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně

 

Článek 6: Postup výběru

Vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany budou vybráni ve dvou kolech.

Poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací nejprve do 15. března 2021 vyberou celostátního vítěze z každého členského státu.

Evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách poté do dubna 2021 vybere vítěze ze všech projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo účast projektu odmítnout.

 

Článek 7: Cena

Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR.

Zástupci vybraných národních projektů budou pozváni na slavnostní předání cen, které se uskuteční dne 11. května 2021, a k několikadennímu pobytu v německých Cáchách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Kromě finančního ocenění budou vítězové pozváni k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku).

Článek 8: Autorské právo

Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách si vyhrazují právo reprodukovat předložené materiály při prezentacích, ve sdělovacích prostředcích a pro propagační účely.

Článek 9: Odpovědnost

Pořadatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za zrušení, odložení nebo změnu soutěže v důsledku nepředvídatelných okolností.

Článek 10: Přijetí pravidel

Svou účastí v soutěži přijímá účastník výše uvedená pravidla v plném rozsahu.