skip to content
 
 
 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Κανόνες του Διαγωνισμού

Άρθρο 1: Θέμα του διαγωνισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν καλούν νέους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με θέμα την εξέλιξη της ΕΕ, την ολοκλήρωσή της και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» απονέμεται σε σχέδια τα οποία:

• προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση,
• καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης,
• χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Τα σχέδια μπορούν να αφορούν διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για νέους, ανταλλαγές νέων ή διαδικτυακά σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση.

Άρθρο 2: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τις 9 Νοεμβρίου μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου 2021

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία(www.charlemagneyouthprize.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ECYP2021@ep.europa.eu

Άρθρο 3: Απαιτήσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 30 ετών, πολίτες ή κάτοικοικράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά· για ομαδικά και διασυνοριακά σχέδια, η υποβολή μπορεί να γίνει σε ένα κράτος μόνο που συνδέεται στενά με το σχέδιο.

Τα σχέδια μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Τα σχέδια που θα υποβληθούν για τον διαγωνισμό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και:

α) να έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Ιανουαρίου 2021 ή

β) να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Σε όλες τις αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του αιτούντος (ή το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας στην περίπτωση ομάδας ή οργανισμού)

Χώρα διαμονής
Ιθαγένεια
Ημερομηνία γέννησης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο
Διαδικτυακός τόπος (αν υπάρχει)
Τίτλος του σχεδίου
Περίληψη στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά
Ολοκληρωμένη περιγραφή του σχεδίου
Δήλωση σχετικά με χρηματοδότηση από την ΕΕ

Δεκτά γίνονται μόνο σχέδια που υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού εντύπου.

Άρθρο 4: Κριτήρια αποκλεισμού

Τα ακόλουθα σχέδια είναι μη επιλέξιμα:

σχέδια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού και τα οποίαδεν έχουν ακόμη ξεκινήσει
σχέδια που υποβάλλονται από άτομα που εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν
ακαδημαϊκές διατριβές και δημοσιεύσεις
σχέδια τα οποία έχουν ήδη κερδίσει βραβείο της ΕΕ ή έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ποσοστό πάνω από 75 % (όπως, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των Ορίζων 2020, Erasmus+, Jean Monnet ή άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ)
τα τελευταία τρία ευρωπαϊκά σχέδια που πρώτευσαν στους προηγούμενους διαγωνισμούς του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία.

 

Άρθρο 5: Κριτήρια αξιολόγησης

Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

πρέπει να πληρούν τους στόχους του διαγωνισμού, δηλαδή να προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής ταυτότητας και να παρέχουν πρακτικά παραδείγματαΕυρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα·
προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αποτελούν από κοινού δημιούργημα νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη·
ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια που εκτελούνται σε εθελοντική βάση.

Άρθρο 6: Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία για την επιλογή του νικητή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Πρώτον, εθνικές κριτικές επιτροπές αποτελούμενες από τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) και από έναν εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαίας επιλέγουν έναν εθνικό νικητή για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έως τις 15 Μαρτίου 2021.

Δεύτερον, η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις ΒΕΚ, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέσσερις εκπροσώπους του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, επιλέγει τον νικητή μεταξύ όλων των σχεδίων που βραβεύθηκαν σε εθνικό επίπεδο και τα οποία υποβάλλουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές έως τον Απρίλιο του 2021.

Η απόφαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής είναι οριστική. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οιαδήποτε υποψηφιότητα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Άρθρο 7: Βραβείο

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι 7.500 EUR, το δεύτερο βραβείο είναι 5.000 EUR και το τρίτο 2.500 EUR.

Εκπρόσωποι των εθνικών νικητών θα προσκληθούν να παραστούν στην τελετή απονομήςστις 19 Μαΐου 2020 και θα διαμείνουν για αρκετές ημέρες στο Άαχεν της Γερμανίας.

Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμηθούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εκπροσώπους του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο).

Άρθρο 8: Δικαιώματα δημιουργού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν διατηρούν το δικαίωμα να αναπαραγάγουν το υποβληθέν υλικό για προβολή και χρήση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Άρθρο 9: Ευθύνη

Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ακύρωση, αναβολή ή τροποποίηση του διαγωνισμού λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Άρθρο 10: Αποδοχή των κανόνων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των ως άνω κανόνων.