skip to content
 
 
 

Õigusalane teave

Konkursi eeskirjad

Artikkel 1. Konkursi teema

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kutsuvad noori kõigist ELi liikmesriikidest osalema ELi arengu, integratsiooni ja Euroopa identiteedi teemalisel konkursil.
Karl Suure Euroopa noorteauhind antakse projektidele, mis


• edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;
• toetavad ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni;
• on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja esitavad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.


Projektid võivad keskenduda mitmesuguste Euroopa mõõtmega noorteürituste, noorsoovahetuste või internetiprojektide korraldamisele.

Artikkel 2. Taotluste esitamise tähtaeg

Kandideerimise tähtaeg: 22. veebruar 2021

Taotlused tuleb esitada veebis Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebisaidil (www.charlemagneyouthprize.eu).

Lisateabe saamiseks saatke e-kiri aadressil ECYP2021@ep.europa.eu

Artikkel 3. Osalemistingimused

Osalejad peavad olema 16–30 aastased ning ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud.
Osaleda võib individuaalselt või rühmana. Rühma- või piiriüleste projektide korral saab projekti esitada ainult ühes riigis, mis peab olema projektiga tihedalt seotud.

Projekte võib esitada kõikides ELi ametlikes keeltes. Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja

a) lõppenud ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 1. veebruar 2021 või
b) veel kestma.

Kõik taotlused peavad sisaldama järgmisi andmeid:
taotluse esitaja või rühma või organisatsiooni esindaja ees- ja perekonnanimi

• elukohariik
• kodakondsus
• sünniaeg
• e-posti aadress
• telefoninumber
• veebisait (kui on olemas)
• projekti pealkiri
• kokkuvõte inglise, prantsuse või saksa keeles
• projekti täielik kirjeldus
• deklaratsioon ELi-poolse rahastamise kohta

Osaleda saavad vaid projektid, mis on esitatud veebisaidil oleva vormi kaudu.

Artikkel 4. Konkursist kõrvalejätmise kriteeriumid

Osaleda ei saa järgmised projektid:

• projektid, mis on alles kavandamisjärgus ega ole veel alanud;
• projektid, mille on esitanud Euroopa Liidu institutsioonides või Aachenis asuvas Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed;
• teadustööd ja -publikatsioonid;
• projektid, millele on juba antud mõni ELi auhind, või mida rahastatakse enam kui 75% ulatuses ELi vahenditest (näiteks programmide „Horisont 2020“ või Erasmus+, Jean Monnet’ programmi või muude ELi rahastamisprogrammide raames);
• Karl Suure Euroopa noorteauhinna kolm eelmist võitjat.


Artikkel 5. Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste põhimõtete alusel:

• need peavad täitma konkursi eesmärke: edendada mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetada ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ning esitada konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest;
• eelistatakse projekte, mis on loodud mitut liikmesriiki esindavate noorte ühistööna;
• erilist tähelepanu pööratakse vabatahtlikkuse alusel läbiviidavatele projektidele.

Artikkel 6. Valikumenetlus

Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitjad selgitatakse välja kahes etapis.
Kõigepealt valivad riikide auhinnakomisjonid, mis koosnevad vähemalt kahest Euroopa Parlamendi liikmest ja ühest noorteorganisatsiooni esindajast, 15. märtsiks 2021 igast ELi liikmesriigist ühe võitja.

Seejärel valib Euroopa auhinnakomisjon, mis koosneb kolmest Euroopa Parlamendi liikmest, Euroopa Parlamendi presidendist ja neljast Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajast, aprilliks 2021 riikide auhinnakomisjonide esitatud võiduprojektide hulgast välja võitja.
Euroopa auhinnakomisjoni otsus on lõplik. Auhinnakomisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlused, mis ei vasta konkursi nõuetele.

Artikkel 7. Auhind


Parim projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot.
Riikide tasandil välja valitud projektide esindajad (iga projekti kohta üks) kutsutakse 11. mail 2021. aastal toimuvale auhinnatseremooniale, mis tähendab mitmepäevast viibimist Saksamaal Aachenis.
Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajad.


Auhinnaga kaasneb laureaatide jaoks kutse külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis).


Artikkel 8. Autoriõigus


Euroopa Parlamendil ja Aachenis asuval Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusel on õigus kasutada esitatud materjale tutvustamise, meediakajastuse ja reklaami eesmärgil.


Artikkel 9. Vastutus


Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks konkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise eest ettenägematu olukorra tõttu.


Artikkel 10. Reeglitega nõustumine


Konkursil osalemiseks tuleb täielikult nõustuda kõigi eelnimetatud reeglitega.