skip to content
 
 
 

Informacja prawna

Regulamin konkursu

Artykuł 1: Temat konkursu

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym rozwojowi UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:
• propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
• budzą wspólne poczucie tożsamości i integracji europejskiej,
• proponują młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dają praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Projekty mogą dotyczyć organizacji takich przedsięwzięć jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty online o wymiarze europejskim.

Artykuł 2: Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać między 9 listopada 2020 r. a 22 luty 2021.

Formularze zgłoszeń należy wypełniać online na stronie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (www.charlemagneyouthprize.eu)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail ECYP2021@ep.europa.eu

Artykuł 3: Wymogi dotyczące uczestnictwa

Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE i mieć od 16 do 30 lat.

Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; w przypadku projektów grupowych i transgranicznych można je zgłaszać tylko w jednym państwie, które jest ściśle związane z danym projektem.

Projekty można zgłaszać we wszystkich językach urzędowych UE. Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz:

a) które zostały wdrożone od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021 lub
b) które są nadal w toku.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko osoby zgłaszającej (lub imię i nazwisko osoby kontaktowej w przypadku projektu zgłaszanego przez grupę lub organizację)
• kraj zamieszkania
• obywatelstwo
• data urodzenia
• adres e-mail
• numer telefonu
• adres strony internetowej (jeżeli istnieje)
• tytuł projektu
• streszczenie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim
• szczegółowy opis projektu
• oświadczenie o finansowaniu ze środków UE

Akceptowane będą jedynie projekty zgłaszane za pośrednictwem formularza internetowego.

Artykuł 4: Kryteria wykluczające

Do udziału nie są dopuszczone następujące projekty:
• projekty, które są w fazie planowania i których realizacja się nie rozpoczęła;
• projekty zgłaszane przez osoby pracujące w jednej z instytucji europejskich lub w Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie;
• rozprawy i publikacje naukowe;
• projekty, które już wyróżniono jedną z nagród UE lub które są finansowane w ponad 75% ze środków europejskich (np. w ramach programów „Horyzont 2020”, Erasmus+, Jean Monnet lub innych unijnych programów finansowania);
• trzech finalistów poprzednich edycji Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Artykuł 5: Kryteria oceny

Projekty są oceniane na podstawie następujących kryteriów:
• spełnienie celów konkursu: propagowanie wzajemnego zrozumienia na szczeblu europejskim i międzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej i dawanie praktycznych przykładów współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty;
• pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich;
• szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu.

Artykuł 6: Procedura selekcji

Zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zostaną wyłonieni w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie krajowe jury, każde złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, wybiorą do dnia 15 marca 2021 r. po jednym laureacie z każdego państwa członkowskiego UE.

Na drugim etapie europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, wyłoni do kwietnia 2021 r. zwycięzcę konkursu spośród wszystkich krajowych laureatów zgłoszonych przez krajowe jury.

Decyzja europejskiego jury jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich kandydatur niespełniających wymogów konkursu.

Artykuł 7: Nagroda

Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR.

Jeden przedstawiciel każdego z laureatów krajowych zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia nagrody w dniu 11 maja 2021 r. i będzie miał możliwość spędzenia kilku dni w Akwizgranie (Niemcy).

Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).

Artykuł 8: Prawa autorskie

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zastrzegają sobie prawo do reprodukcji przesłanych materiałów w celu ich prezentacji, do użytku medialnego oraz w celach promocyjnych.

Artykuł 9: Odpowiedzialność

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

Artykuł 10: Akceptacja zasad konkursu

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację powyższych postanowień regulaminu.