skip to content
 
 
 

Právne oznámenie

Pravidlá súťaže

Článok 1: Téma súťaže

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyzývajú mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa zúčastnili na súťaži venovanej problematike vývoja EÚ, integrácie a európskej identity.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii,
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkajú praktické príklady spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva.

Projekty sa môžu zameriavať na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom.

Článok 2: Termín na podávanie prihlášok

Termín podania žiadosti: 22. februára 2021


Prihlášky musia byť zaslané online prostredníctvom webovej stránky Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež (www.charlemagneyouthprize.eu).

V prípade záujmu o ďalšie informácie pošlite e-mail na adresu: ECYP2021@ep.europa.eu.

Článok 3: Podmienky účasti

Účastníci musia mať od 16 do 30 rokov a musia byť občanmi členského štátu EÚ alebo mať bydlisko na jeho území.


Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. Skupinové a cezhraničné projekty sa môžu predložiť len v jednej krajine, ktorá úzko súvisí s daným projektom.

Projekty možno predložiť vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Do súťaže môžu byť prihlásené len projekty, ktoré sa už začali a:
a) skončia sa v období od 1. januára 2020 do 1. februára 2021 alebo
b) stále prebiehajú.

Všetky prihlášky musia obsahovať tieto údaje:
• priezvisko a krstné meno predkladateľa prihlášky (alebo priezvisko a krstné meno zodpovednej osoby v prípade skupiny alebo organizácie)
• krajina, v ktorej má predkladateľ bydlisko,
• štátna príslušnosť,
• dátum narodenia,
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo,
• webová stránka (ak existuje),
• názov projektu,
• zhrnutie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku,
• úplný popis projektu,
• vyhlásenie o financovaní EÚ.

Akceptované budú len tie projekty, ktoré sa odovzdajú prostredníctvom online formulára.

Článok 4: Kritériá vylúčenia

Tieto projekty nie sú oprávnené na účasť:

• projekty vo fáze plánovania, ktoré sa ešte nezačali,
• projekty predložené osobami pracujúcimi v európskej inštitúcii alebo v Nadácii medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen,
• akademické práce a publikácie,
• projekty, ktoré už dostali cenu EÚ alebo viac ako 75 % európskych finančných prostriedkov (napríklad v rámci programov Horizont 2020, Erasmus+, Jean Monnet alebo iného programu financovania EÚ)
• poslední traja európski víťazi predchádzajúcich ročníkov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

Článok 5: Kritériá hodnotenia

Projekty sa budú hodnotiť na základe týchto zásad:

• musia spĺňať ciele súťaže, ktorými sú: podpora európskeho a medzinárodného porozumenia, posilnenie vývoja spoločného povedomia o európskej identite a poskytnutie praktických príkladov spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva,
• prednosť budú mať projekty, ktoré spoločne vytvorili mladí ľudia zastupujúci viaceré členské štáty,
• pozornosť sa bude venovať projektom vypracovaným na základe dobrovoľníctva.

Článok 6: Proces výberu

Víťazi Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež sa budú vyberať v rámci procesu, ktorý pozostáva z dvoch fáz.

Prvá fáza: národné poroty zložené aspoň z dvoch poslancov Európskeho parlamentu a jedného zástupcu mládežníckej organizácie vyberú do 15. marca 2021 jedného národného víťaza z každého členského štátu EÚ.

Druhá fáza: európska porota zložená z troch poslancov EP, predsedu Európskeho parlamentu a štyroch zástupcov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyberie do apríla 2021 víťaza zo všetkých národných víťazných projektov predložených národnými porotami.
Rozhodnutie európskej poroty je konečné. Porota si vyhradzuje právo zamietnuť každú prihlášku, ktorá nespĺňa podmienky súťaže.

Článok 7: Cena

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR.
Jeden zástupca každého národného víťazného projektu bude 11. mája 2021 pozvaný na slávnostné odovzdávanie cien a niekoľkodňový pobyt v meste Aachen v Nemecku.

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

Okrem finančnej odmeny dostanú laureáti pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu).

Článok 8: Autorské práva

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen si vyhradzujú právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a propagačné účely.

Článok 9: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností.

Článok 10: Prijatie pravidiel

Účastníci súťaže sú povinní v plnej miere dodržiavať uvedené pravidlá.