| Charter |

Euroopan unionin perusoikeuskirja

perusoikeuskirjan
teksti
kokonaisuudessaan

filet

Valmistelukunnan
selitykset

filet
ARKISTO 2000:
Tausta-
asiakirjoja
(EN + FR)
filet

Kansalais-
yhteiskunta
(kansalaisjärjestöt)
(EN + FR)
filet

Linkkejä
(EN + FR)

JOHDANTO

Näillä sivuilla esitetään Euroopan unionin perusoikeuskirjan koko teksti sellaisena kuin Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet sen Nizzan Eurooppa-neuvostossa 7. joulukuuta 2000.

Perusoikeuskirja on ainutlaatuisen menettelyn tulos, eikä Euroopan unionin historiassa ole koskaan ennen tehty mitään vastaavaa. Perusoikeuskirjan valmistelussa on käyty läpi seuraavat vaiheet:

 • Kölnin Eurooppa-neuvosto (3.—4. kesäkuuta 1999) antoi erityiselle valmistelukunnalle tehtäväksi laatia perusoikeuskirjan luonnoksen
 • valmistelukunta perustettiin joulukuussa 1999 (Katso liitteenä oleva valmistelukunnan kokoonpano: EN - FR), ja se hyväksyi luonnoksen 2. lokakuuta 2000
 • Biarritzin Eurooppa-neuvosto (13.—14. lokakuuta 2000) hyväksyi luonnoksen yksimielisesti ja välitti sen Euroopan parlamentille ja komissiolle
 • Euroopan parlamentti hyväksyi perusoikeuskirjan 14. marraskuuta 2000 ja komissio 6. joulukuuta 2000
 • Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat edustamiensa toimielinten puolesta perusoikeuskirjan 7. joulukuuta 2000 Nizzassa.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa on ensimmäistä kertaa unionin historiassa koottu yhteen asiakirjaan Euroopan unionin kansalaisten ja kaikkien unionin alueella asuvien henkilöiden kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

Näitä oikeuksia käsitellään kuudessa eri luvussa seuraavan jaottelun mukaisesti:

 • Ihmisarvo
 • Vapaudet
 • Tasa-arvo
 • Yhteisvastuu
 • Kansalaisten oikeudet
 • Lainkäyttö

Oikeudet perustuvat lähinnä niihin perusoikeuksiin ja -vapauksiin, jotka tunnustetaan Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa, Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteessä, Euroopan neuvoston laatimassa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa sekä muissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, joissa Euroopan unioni tai sen jäsenvaltiot ovat osapuolena.

Perusoikeuskirjahankkeen käynnistänyt Kölnin Eurooppa-neuvosto otti esille perusoikeuskirjan juridista asemaa koskevan kysymyksen, eli sen, että perusoikeuskirjasta tehdään aikanaan oikeudellisesti sitova sisällyttämällä se Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen. Valmistelukunta laati perusoikeuskirjaluonnoksen tätä mahdollisuutta silmällä pitäen, ja Euroopan parlamentti ilmaisi myönteisen kantansa asiaan. Nizzan Eurooppa-neuvosto (ks. johtopäätösten liite I) päätti käsitellä kysymystä perusoikeuskirjan juridisesta asemasta 1. tammikuuta 2001 käynnistyneessä keskustelussa Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Puheenjohtajien julkilausumat perusoikeuskirjasta: otteet

Liite: valmistelukunnan kokoonpano (EN - FR)

Perusoikeuskirjan teksti kokonaisuudessaan (54 artiklaa) - pdf

Valmistelukunnan selitykset perusoikeuskirjan täydelliseen tekstiin,
asiak. CONVENT 49 (11. lokakuuta 2000) - pdf

Kuva perusoikeuskirjan allekirjoittamistilaisuudesta Nizzassa:
Select a picture to enlarge it
Sélectionnez une image pour l'agrandir

photo signature Nice 1
photo signature Nice 2
photo signature Nice

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan komission puheenjohtajan julkilausumat perusoikeuskirjasta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Jacques Chirac

Annoimme Nizzassa julistuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjasta. Tällä asiakirjalla on hyvin suuri poliittinen arvo, ja sen merkitys koko laajuudessaan nähdään tulevaisuudessa. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia, jolla oli merkittävä rooli sen laatimisessa.

(Strasbourg 12. joulukuuta 2000)

Euroopan parlamentin puhemies Nicole Fontaine

Allekirjoittaminen on sitoutumista (...) - Toivon unionin kaikkien kansalaisten tietävän, että (...) perusoikeuskirja tulee olemaan (...) parlamentin laki (...). Se on tästä eteenpäin perusta kaikille Euroopan parlamentin säädöksille, joilla on välitöntä tai välillistä vaikutusta unionin kaikkiin kansalaisiin.

(Nizza 7. joulukuuta 2000)

Komission puheenjohtaja Romano Prodi

Komissiolle tämä julistus merkitsee toimielinten sitoutumista perusoikeuskirjan kunnioittamiseen unionin kaikissa toimissa ja politiikoissa (...), Kansalaiset voivat luottaa siihen, että komissio valvoo perusoikeuskirjan noudattamista (...).

(Nizza 7. joulukuuta 2000)