| Charter |

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

den fullständiga
texten av stadga

filet

Förklaringar i
Konventet

filet
ARKIV 2000:
Referens-
material
(EN + FR)
filet

Det civila
samhället
(icke-statliga
organisationer)
(EN + FR)
filet

Länkar
(EN + FR)

INLEDNING

I titeln återges den fullständiga texten i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i den form som den undertecknades och proklamerades av Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande vid Europeiska rådet i Nice den 7 december 2000.

Stadgan är resultatet av ett speciellt förfarande, utan motstycke i EU:s historia, som kan sammanfattas på följande sätt:

 • Europeiska rådet i Köln (3-4 juni 1999) gav i uppdrag åt ett konvent att utarbeta ett utkast.
 • Konventet inrättades i december 1999 (Konventets sammansättning bifogas: EN - FR) och antog utkastet den 2 oktober 2000.
 • Europeiska rådet i Biarritz (13-14 oktober 2000) godkände enhälligt utkastet och överlämnade det till Europaparlamentet och kommissionen.
 • Europaparlamentet godkände utkastet den 14 november 2000 och kommissionen den 6 december 2000.
 • Europaparlamentets talman, rådets och kommissionens ordförande undertecknade och proklamerade stadgan på sina institutioners vägnar den 7 december 2000 i Nice.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna behandlar för första gången i EU:s historia i en och samma text de medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som de europeiska medborgarna och samtliga personer som lever inom EU har.

Rättigheterna har sammanfattats i sex stora kapitel:

 • Värdighet
 • Friheter
 • Jämlikhet
 • Solidaritet
 • Medborgarnas rättigheter
 • Rättskipning

Rättigheterna baserar sig i huvudsak på de grundläggande fri- och rättigheter som erkänts i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, EU-medlemsstaternas författningstraditioner, Europarådets sociala stadga, Europeiska gemenskapens stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare samt andra internationella konventioner som EU eller dess medlemsstater anslutit sig till.

Frågan om stadgans rättsliga ställning, med andra ord att stadgan kommer att vara bindande om den tas med i EU-fördraget, diskuterades av Europeiska rådet i Köln som lade fram förslaget. Konventet har omarbetat utkastet till stadga med tanke på att stadgan eventuellt kommer att tas med i fördraget, och Europaparlamentet förklarade att det ställde sig positivt till tanken. Europeiska rådet i Nice (se bilaga I i slutsatserna) beslutade att frågan om stadgans rättsliga ställning skall tas upp då man diskuterar EU:s framtid från och med den 1 januari 2001.

Deklarationer från ordföderandena och talman: utdrag

Bilaga: Konventets sammansättning (EN - FR)

den fullständiga texten (54 artiklar) - pdf

Förklaringar till stadgans fullständiga text,
handling CONVENT 49 (11 oktober 2000) - pdf

Foto av undertecknandet i Nice:
Select a picture to enlarge it
Sélectionnez une image pour l'agrandir

photo signature Nice 1
photo signature Nice 2
photo signature Nice

Deklarationer från Europeiska rådets ordförande, Europaparlamentets talman och kommissionens ordförande om stadgan om de grundläggande rättigheterna

Jacques Chirac, Europeiska rådets ordförande

"I Nice tillkännagav vi stadgan om de grundläggande rättigheterna i unionen. Denna text har ett mycket stort politiskt värde. Man kommer i framtiden att bedöma hela dess omfattning och jag hyllar er kammare som i hög grad bidragit till att den kunnat utarbetas."

(Strasbourg den 12 december 2000)

Nicole Fontaine, Europaparlamentets talman

"Att underteckna är att förplikta sig (...) - Alla unionsmedborgare skall veta att (...) stadgan från och med nu kommer att vara kammarens lag (...). Den kommer härefter att vara vår referensram för allt vad Europaparlamentet gör som har en direkt eller indirekt anknytning till medborgarna i hela unionen".

(Nice den 7 december 2000)

Romano Prodi, kommissionens ordförande

"För kommissionen innebär proklamationen att institutionerna förbinder sig att respektera stadgan inom all verksamhet och alla politiska områden inom unionen (...). Medborgarna kan räkna med kommissionen när det gäller att se till att den respekteras (...)".

(Nice den 7 december 2000)