Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

2019/0254(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година

2019/0253(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

Norbert LINS [PPE]

водеща комисия

Регламент на Комисията за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО

2019/2911(RPS) Процедура по регулиране с контрол
AGRI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

2019/2764(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2018/0216(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

Peter JAHR [PPE]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

2018/0217(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

водеща комисия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

2018/0218(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

водеща комисия

Определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2016 г.

2016/0086(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Пускане на пазара на храни от клонирани животни

2013/0434(APP) Процедура на одобрение
AGRI

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

водеща комисия

Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

2018/0427(NLE) Незаконодателни процедури
AGRI

подпомагаща комисия