Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

11-10-2019 BUDG_PR(2019)641413 PE641.413v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Краен срок за внасяне на изменения : 22-10-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

07-10-2019 BUDG_PR(2019)640619 PE640.619v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 22-10-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

03-10-2019 BUDG_PR(2019)641127 PE641.127v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Краен срок за внасяне на изменения : 08-10-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

30-09-2019 BUDG_PR(2019)641240 PE641.240v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Краен срок за внасяне на изменения : 02-10-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Краен срок за внасяне на изменения : 25-07-2019