Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Краен срок за внасяне на изменения : 13-08-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 23-07-2019