Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г.

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Краен срок за внасяне на изменения : 12-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

23-09-2019 ECON_PR(2019)639963 PE639.963v01-00
ECON

Ondřej KOVAŘÍK

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно икономическите политики на еврозоната

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON