Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 3

2019/2991(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

2019/2211(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията

2019/2958(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните

2019/2957(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: Предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация

2019/2950(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

водеща комисия

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

2019/0818(NLE) Незаконодателни процедури
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

водеща комисия

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия

2018/0006(CNS) * Процедура на консултация
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. година и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация

2019/2921(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансовo отчитане 7 и 9

2019/2912(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

водеща комисия