Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)

2020/2028(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
IMCO

водеща комисия

Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение

2020/2546(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на полски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства

2020/2530(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

2020/2021(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

водеща комисия

Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги

2020/2020(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

водеща комисия

Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

2020/2018(INL) Процедура по законодателна инициатива
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Изпълнение на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната

2019/2204(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

водеща комисия

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

2019/2190(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

водеща комисия

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

2018/0168(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

водеща комисия

Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области

2017/0087(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия