Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ