Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по развитие


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
ENVI Committee meeting

Дневен ред

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по международна търговия


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание
INTA

Дневен ред

Комисия по бюджети


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
ECON Committee meeting

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
TRAN Committee meeting

Дневен ред

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание

Комисия по регионално развитие


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание
PECH Committee meeting

Комисия по култура и образование


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
AFCO committee meeting

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание
LIBE Ordinary meeting

Дневен ред

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A3E-2

Редовно заседание
FISC Committee meeting

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : ASP - A5G-3

Редовно заседание

Комисия по петиции


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание