Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Координатори


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : JAN - 4Q2

Съвместно заседание
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия по петиции

Дневен ред


Брюксел : ASP - A3G-2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание

Комисия по култура и образование


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание


Брюксел : ASP - A1G-3

Координатори

Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Комисия по икономически и парични въпроси


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q1

Координатори


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
Joint AGRI-ENVI meeting (CJ14)

Дневен ред

Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ENVI Committee meeting

Дневен ред

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци


Брюксел : ASP - A1G-2

Репортери в сянка
ING2

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

Съвместно заседание
Комисия по икономически и парични въпроси
Voting session

Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
Voting session


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание

Дневен ред


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P4B001

Редовно заседание

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : PHS - P5B001

Координатори

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Exchange of views with Ana Cecilia Gervasi Díaz, Minister of Foreign Affairs of Peru

Дневен ред


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Exchange of views with David O'Sullivan, International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : PHS - P6B054

Репортери в сянка
CPR - rapp. Doleschal

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : ASP - A5G-3

ТРИЛОГ
Committee on the Internal Market and Consumer Protection TRILOGUE - Political advertising - Rapp.: S. Gozi

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
ING2

Дневен ред

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Extraordinary ENVI Committee meeting

Дневен ред

Комисия по заетост и социални въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : ASP - A5G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
TRAN Committee meeting

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : PHS - P5B001

Редовно заседание

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание

Комисия по регионално развитие


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание

Комисия по развитие


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Комисия по международна търговия


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание

Комисия по петиции


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
AFCO INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING WITH NATIONAL PARLIAMENTS