Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Краен срок за внасяне на изменения : 23-01-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019