Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů

2019/2777(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec

2019/2764(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Stanovení pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV)

2018/0216(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

Peter JAHR [PPE]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

2018/0217(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

příslušný výbor

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

2018/0218(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

příslušný výbor

Stanovení míry úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

2016/0086(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

příslušný výbor

Uvádění klonů zvířat na trh s potravinami

2013/0434(APP) Postup souhlasu
AGRI

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné

2019/2776(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
AGRI

stanovisko, posílená spolupráce

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament

2019/2056(DEC) Postup udělování absolutoria
AGRI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko