Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2018

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT