Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI

ZPRÁVA o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ZPRÁVA o doporučení Rady týkajícím se jmenování prezidentky Evropské centrální banky

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI