Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

2019/2958(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ECON

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se provozních norem registrů sekuritizací pro shromažďování, seskupování, porovnávání a ověřování údajů, přístup k údajům a ověřování úplnosti a správnosti

2019/2957(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ECON

příslušný výbor

Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru

2019/2950(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
ECON

příslušný výbor

Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

2019/0818(NLE) Nelegislativní postupy
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

příslušný výbor

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

2018/0006(CNS) * Postup konzultace
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace

2019/2921(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ECON

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 7 a IFRS 9

2019/2912(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ECON

příslušný výbor, posílená spolupráce

Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
ECON

příslušný výbor

Urychlené mimosoudní vymáhání kolaterálu

2018/0063B(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ECON

příslušný výbor

Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

2019/0817(NLE) Nelegislativní postupy
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

příslušný výbor