Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Nalezené výsledky : 3

ZPRÁVA o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

POZM. NÁVRHY

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 152 - Návrh zprávy Rovnost žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků v EU

29-11-2017 FEMM_AM(2017)615236 PE615.236v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

NÁVRH ZPRÁVY o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU

06-11-2017 FEMM_PR(2017)612271 PE612.271v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-11-2017