Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Opinion on Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2018

21-10-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v01-00
FEMM

Evelyn REGNER - Předsedkyně

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Stanovisko k finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU