Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

2019/0183(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o stanovení financování paušální sazbou

2019/2796(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
REGI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Jmenování člena Evropské komise – Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nelegislativní postupy
REGI

příslušný výbor

Návrh na změnu č. 1 návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2020: Aktualizované odhady potřeb v oblasti zemědělských výdajů – Úpravy související s legislativními návrhy zahrnutými v balíčku připravenosti na brexit ze dne 4. září 2019 – Posílení správních rozpočtů a další aktualizace na základě nejnovějšího vývoje – Úprava struktury rozpočtu a technická oprava

2019/2124(BUD) Rozpočtový proces
REGI

stanovisko

Správní rámec pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu

2019/0161(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
REGI

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
REGI

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament

2019/2056(DEC) Postup udělování absolutoria
REGI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

2019/2057(DEC) Postup udělování absolutoria
REGI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr

2019/2058(DEC) Postup udělování absolutoria
REGI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr

2019/2059(DEC) Postup udělování absolutoria
REGI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko