Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Frist for ændringsforslag : 23-01-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Frist for ændringsforslag : 11-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Frist for ændringsforslag : 09-09-2019