Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

2019/0183(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår fastsættelse af en fast takst for finansiering

2019/2796(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
REGI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
REGI

korresponderende udvalg

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland

2019/2137(BUD) Budgetprocedure
REGI

rådgivende udvalg

Forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

2019/0161(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
REGI

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
REGI

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
REGI

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
REGI

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Dechargeprocedure
REGI

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

2019/2059(DEC) Dechargeprocedure
REGI

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse