Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om klassificering af køretøjer, brugerne af europæiske elektroniske vejafgiftstjenesters forpligtelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg af bemyndigede organer

2019/2955(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Protokol om ændring af tillægsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part, som blev undertegnet den 16. og 21. juni 2011, for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2019/0263(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater, som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater, som den anden part, Island, som den tredje part, og Kongeriget Norge, som den fjerde part, der er undertegnet den 16. og 21. juni 2011, med henblik på at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2019/0261(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe for så vidt angår sikkerhedskrav til passagerskibe i indenrigsfart

2019/2926(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007, som ændret ved protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007, som er undertegnet af Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union og dens medlemsstater den 24. juni 2010, med henblik på at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2019/0258(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder, de praktiske eksamener, godkendelse af simulatorer og helbredsmæssig egnethed

2019/2780(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

2010/0186(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge

2019/0126(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

2019/0108(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Markus FERBER [PPE]

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

2019/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Markus FERBER [PPE]

korresponderende udvalg