Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει τις εργασίες των επιτροπών και διασφαλίζει την ομαλή μεταξύ τους συνεργασία. Αποτελείται από τους προέδρους όλων των μόνιμων και ειδικών επιτροπών και συνεδριάζει κάθε Τρίτη κατά τις περιόδους συνόδου του Στρασβούργου. Ο Πρόεδρός της εκλέγεται από τα μέλη της για θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Συστάσεις για την ημερήσια διάταξη των συνόδων της ολομέλειας

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων μηναία σύσταση σχετικά με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της επόμενης περιόδου συνόδου, παράλληλα με μηνιαία αναλυτική έκθεση σχετικά με τη συμβατότητα των σχεδίων νομοθετικών πράξεων με τους κανόνες της Συνθήκης για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις.

Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών αποτελεί φόρουμ συζήτησης οριζόντιων θεμάτων και κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιτροπές και συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως μέσω της υιοθέτησης κοινών προσεγγίσεων και κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τις δραστηριότητες των επιτροπών. Μπορεί να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων συστάσεις σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών διαδραματίζει επίσης διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ασχολείται με αιτήματα συνεργασίας και προτείνει λύσεις για τη διευθέτηση συγκρούσεων αρμοδιοτήτων.

Νομοθετικός διάλογος με την Επιτροπή και το Συμβούλιο

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προετοιμάζει τη συμβολή του Κοινοβουλίου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής καταρτίζοντας κατάλογο προτεραιοτήτων σε κάθε νομοθετικό τομέα. Επιπλέον, διοργανώνει ετήσια κοινή συνεδρίαση με το Σώμα των Επιτρόπων και συνεδριάζει με την Προεδρία του Συμβουλίου αρκετές φορές το χρόνο για να προετοιμάσει και να συζητήσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας, καθώς και να προβεί σε αποτίμηση των εν εξελίξει εργασιών.

Τρέχουσες εργασίες

Στις Τρέχουσες εργασίες περιλαμβάνονται οι νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Δίνουν μια γενική εικόνα των εργασιών που επιτελούν οι επιτροπές για να δώσουν συνέχεια στις εκθέσεις που υποβάλλονται ή για να σχεδιάσουν τις εκθέσεις για τις προσεχείς συνόδους.

Ο κατάλογος αυτός εστιάζει στους φακέλους των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και περιλαμβάνει φακέλους που πληρούν ορισμένα κριτήρια.