Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων·
  2. τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης ΕΕ και την αποτίμηση της λειτουργίας της·
  3. τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης·
  4. τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 120, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου·
  5. την ενιαία εκλογική διαδικασία·
  6. τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου·
  7. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·
  8. την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του.