Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 για τη σύσταση και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,
 1. αποφασίζει να συστήσει προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  1. να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και να συντονίσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη διαπραγμάτευση του διεθνούς πλαισίου της πολιτικής για το κλίμα μετά το 2012·
  2. όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρόοδο ως προς το θέμα και να προτείνει τις δέουσες δράσεις σε όλα τα επίπεδα, που θα συνοδεύονται από αξιολόγηση του δημοσιονομικού τους αντίκτυπου και του κόστους που θα έχει η μη ανάληψη δράσης·
  3. να καταρτίσει όσο το δυνατόν πληρέστερο κατάλογο των πρόσφατων θετικών εξελίξεων και των προοπτικών στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, έτσι ώστε να παράσχει στο Κοινοβούλιο τη λεπτομερή ανάλυσή τους που είναι απαραίτητη προκειμένου να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες·
  4. να μελετήσει τον περιβαλλοντικό, νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, γεωπολιτικό, περιφερειακό αντίκτυπο, καθώς και τον αντίκτυπο των πρόσφατων αυτών θετικών εξελίξεων και προοπτικών σε επίπεδο δημόσιας υγείας· 
  5. να αναλύσει και να αξιολογήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας·
  6. να συνάψει, για το σκοπό αυτό, τις κατάλληλες επαφές και να διοργανώσει ακροάσεις με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών·
 2. αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες των μόνιμων επιτροπών του Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένες με την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το θέμα αυτό παραμένουν αμετάβλητες, αλλά ότι η προσωρινή επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις για δράσεις ή πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν·
 3. αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της προσωρινής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από τις 10 Μαΐου 2007, με το πέρας της οποίας θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο που θα περιλαμβάνει, ενδεχομένως, συστάσεις για δράσεις ή πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν·
 4. αποφασίζει ότι η προσωρινή επιτροπή θα αριθμεί 60 μέλη.
 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 (παράταση της εντολής)
 
Κατόπιν αιτήματος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος , η Διάσκεψη των Προέδρων πρότεινε, κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς της στις 14 Φεβρουαρίου 2008, την παράταση της εντολής της επιτροπής αυής κατά εννέα μήνες, με ισχύ από 10ης Μαΐου 2008.
Προτείνεται, εξάλλου, η υποβολή προσωρινής έκθεσης, η οποία θα αφιερώνεται αποκλειστικά στα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, ει δυνατό,  μέχρι την περίοδο συνόδου του Μαΐου. Η τελική έκθεση θα υποβληθεί στο Σώμα κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής θητείας.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση επ' αυτής της προτάσεως.