Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
 1. τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
  1. τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,
  2. την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,
  3. τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική δημιουργία·
 2. την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·
 3. την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφόρησης·
 4. την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·
 5. την πολιτική πληροφόρησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 6. τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμικά όργανα.