Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία·
  2. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  3. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  4. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  5. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  6. τον κοινωνικό διάλογο·
  7. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  8. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,
-    καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.