Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα:
α) τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, τις κλιματικές μεταβολές, την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας,
β) την αειφόρο ανάπτυξη,
γ) τα διεθνή και περιφερειακά μέτρα και τις συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
δ) την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον,
ε) την πολιτική προστασία,
στ) την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος·
  1. τη δημόσια υγεία, και ειδικότερα:
α) τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας,
β) τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα,
γ) τις υγειονομικές πλευρές της βιοτρομοκρατίας,
δ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών·
  1. ζητήματα ασφαλείας των τροφίμων, και ειδικότερα:
α) τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων,
β) την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά την προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία· τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής,
γ) την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Διατροφικό και Κτηνιατρικό Γραφείο.