Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Επιτροπή αρμόδια για:
  1. τον ορισμό, την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας στην Ένωση και συναφή κοινωνικά μέτρα·
  2. την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε τρίτες χώρες·
  3. την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία περιλαμβάνει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας·
  4. την κατάργηση όλων των μορφών διάκρισης που βασίζονται στο φύλο·
  5. την εφαρμογή και την περαιτέρω προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·
  6. την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών·
  7. την πολιτική πληροφόρησης που αφορά τις γυναίκες.